Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(94)

zij namens hun kerkeraad onverwijld overgifte van de origineele stukken in de zaak-WoRSLEY tot dusver ingekomen, daar het dezen, als rechter ter eerste instantie, wel het eerst toekwam, kennis te nemen van de beschuldigingen, ingebracht tegen zijn eigen leeraar.

//Dan zal ik uw verzoek in omvraag brengen", zegt de praeses, en hij begon al vast.

//Ga zoo niet voort, prseses. Staak die omvraag. We vragen niet om gunst, maar eischen ons r e c h t." Zoo sprak het drietal deputaten als uit één mond.

Onze voorzitter wilde daar echter al heel weinig van hooren. Een uit het moderamen adviseerde toen, de bedoelde stukken tegen ontvangbewijs den kerkeraad in handen te geven, onder uitdrukkelijke verplichting, dat dit college, na behoorlijk onderzoek , een rapport omtrent de zaak zou inleveren bij de classis. //Zulks zou in strijd zijn met het recht der kerk, mijne heeren." merkte een der mededeputaten op. //De classis zou daarenboven lang naar zulk een rapport van ons kunnen wachten." Inmiddels ging de rondvraag door. Nu meenden de deputaten der Engelsche kerk het oogenblik gekomen, om zich van hunne opdracht te kwijten. Ds. Van dek Wind overhandigde den prasses het protest van den kerkeraad. l) Toen dit in ontvangst

>) Genoemd protest, op de kerkeraadsvergadering van 2 Januari gelezen en geresumeerd , luidt als volgt:

„Alzoo de vergadering van ter zyden is geïnformeert, dat eenige gerugten zijn verspreyt ten nadeele van hunnen leeraar ds. George Hs W orsley , met byvoeging, dat daer van stond kennis gegeeven te worden in het aanstaande Wel Eerw. Classis van Walcheren, zijn nevens dheeren Mr. Van der Wind, emerituspredikant in deeze gemeente, te committeeren dheeren Reitz en Van der Elst , regerende ouderlingen , de presente vervangende de abzente, omme uyt naam deezer vergaderinge de Wel Eerw. classis van Walcheren te denuntieeren, dat deeze kerkenraad de judicature ter eerster instantie over de bezwaaren of beschuldigingen ten laste van ds. Worsley volgens kerkenordening aan zig behoud, gelijk zy reeds na den beschuldiger en de beschuldigingen alle mogelyke recherche doen, dat wyders den kerkenraad versoekt overgifte der origineele stukken en beswaren, heeden in wel gemd classis ten laste van ds. Worsley overgebragt, met verder versoek, dat de Wel Eerw. classis derzei ver oordeel gelieven op te schorten tot

Sluiten