Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(115)

volgende classicale vergadering (7 Augustus 1760) eene//breedvoerige en beredeneerde" memorie bij de classis inleverden, bevattende behalve een getrouw relaas van het beloop der zaak en van alles wat vóór en tegen Worsley was ingebracht, een pncadvies, hoe er voorts naar het oordeel der deputaten door classis en collegium qualificatum ten opzichte van Worsley behoorde gehandeld te worden.

De conclusies en op grond daarvan de adviezen, waartoe deputaten in hun helder en lezenswaardig betoog komen, zijn de volgende:

Georges H. Worsley, de persoon in quaestie, is omstreeks 1751, nadat hij de studie had laten varen, makelaar geworden. Tijdens zijn makelaarschap heeft hij zich //los gedragen" en is hij zelfs bankroet geslagen. Hij was alzoo een //broken broker". Men beschuldigde hem ook van frauduleuze handelingen. Later a) heeft hij zich als candidaat of proponent uitgegeven, nu eens bij de Presbyterianen, dan weêr bij de Episcopalen, al naardat zijn belang meebracht, zonder dat men ooit te weten kon komen, op wat wijze hij proponent is geworden. Uit het door Worsley vroeger ingezonden testimonium blijkt niets daarvan.

Wel blijkt, dat Worsley gepredikt heeft te Newington in Kent, waarvan de heer Hugh Burdett vicaris is, en ook wel op andere plaatsen; eveneens blijkt, dat genoemde ds. Burdett Worsley heeft aangeboden voor 20 pd. st. de bediening te Newington voor hem waar te nemen als vicaris of hulpprediker, ongetwijfeld in de veronderstelling, dat Worsley een geordend leeraar en alzoo daartoe bevoegd was.

Het is echter zeer te vreezen, naar de deputaten meenen, dat hij zonder die bevoegdheid, dus als een self-constituted preacher, hier en elders heeft gepredikt en de sacramenten bediend. Zeer waarschijnlijk is dan ook het bewuste ingeleverde testimonium nooit door Hugh Burdett geteekend en mitsdien

>) Ia 1756 of 1757. Zie zijn schrijven van 13 Maart 1760.

Sluiten