Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(122)

male valsch is. Evenzeer zou door onderzoek blijken, dat er ook een Avon is. x)

W at ds. Delo's vriend in Kent opmerkt aangaande de bepaling, dat niemand het leeraarsambt in de kerk van Engeland mag bedienen zonder geordend te zijn, is volkomen waar; maar het is ook waar — wellicht heeft de man vergeten dit te zeggen — dat de bisschop er maar zelden toe overgaat om een candidaat te bevestigen, bijaldien deze geene vaste betrekking heeft. Immers in dergelijk geval moet de bisschop twintig p. st. betalen, wat hem allicht begroot.

Vandaar, dat er zooveel candidaten rondloopen zonder bevestigd te zijn, candidaten, die nochtans den dienst waarnemen en blijven waarnemen, soms jaren lang. s) Ze laten zich niet ordenen, vóór zij eene vaste betrekking hebben. Nooit is bij kerkvisitatie daarop de minste aanmerking gemaakt. «Ook niet ten opzichte van mij", zegt Worsley. Wel heeft de aartsbisschop aan hem, tijdens hij te Newington was, zijn leedwezen er over betuigd, dat hij nog niet als predikant geordend was, te meer daar. hij naar zijn zeggen zoo'n best getuigenis aangaande Worsley had bekomen en wel van diens eigene gemeente te Newington.

De reden, waarom ik vóór de kerkvisitatie vertrok, schrijft Worsley verder, ligt volstrekt niet daarin, dat ik niet geordend ben; de eenige reden is, dat ik onmiddellijk naar Londen moest, om nl. een vonnis van mijne crediteuren te voorkomen. Dit weet de predikant, die den vriend van den heer Delo zoo valsch en verkeerd heeft ingelicht, opperbest. De snoodaard, die hij is . . .

Bezwaarlijk kon ik mij dan ook laten ordenen. Ik wist

') Er zijn personen genoeg te vinden, zegt Worsley, die te Aveston of wat hetzelfde is maar verkort, te Aston of te Avon geweest zijn. Vraag het anders maar aan mr. Delly, die zal u wel inlichtingen geven.

2) Worsley zegt in zijn schrijven iemand gekend te hebben, die een zevental jaren candidaat was geweest. Zie brief van Worsley aan ds. Delo in dato 10 Augustus 1760.

Sluiten