Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen is en dat de synodale Organisatie er op aangelegd is om de leugen te handhaven, waarbij de waarheid altijd geweld wordt aangedaan en Jezus Christus, de koning der kerk, wordt gehoond en getergd.

— En S o c i a 1 i's t'i s c h'e predikanten als Ds. Bax, Ds. Bruins, Ds. Bakker, Ds. van der Heide, Ds. de Haas en anderen gebruiken kerk en catechisatie voor de bespreking van de beginselen der revolutie — zonder dat ze in iets bemoeilijkt worden.

En dat vinden mannen als Ds. Bahler nu het ideaal van een kerk: waar ieder vrij is om te leeren en te doen wat hij wil; waar men vrij is om Gods Woord te verwerpen, het eenig fundament der waarheid te ondergraven, God en Christus te hoonen, 't bestaan van den H. Geest te loochenen

Ontzettend, dat men niet voelt, hoe gruwelijke zonde daarmede bedreven wordt tegen den Allerhoogsten God, die ge zegd heeft: die Mij eeren zal Ik eeren, maar die Mij versmaden zullen licht geacht worden!

Men heeft zich zelf goden, naar eigen lust, verkoren en daar knielt men voor, gewillig wierook brandend voor het maaksel van eigen hand, anderen medelijdend aanziende, dat zij nog zoo bekrompen zijn, om vast te houden aan die oude waarheid des Bijbels.

Toen 4 Oct. 1853 Dr. L. S. P. Meyboom van Gronin gen naar Amsterdam beroepen was, werd aan het Classicaal Bestuur van Amsterdam een adres gerifeht door tal van rechtzinnige leden der gemeente, waarin zij aantoonden, dat deze godgeleerde van Groninger richting, die onderscheidene boeken o.a. „het leven van Jezus" geschreven had: ,,des Heilands eeuwge godheid, de schulduitdelgende kracht Zijner offerande, de persoonlijkheid des H. Geestes en de onfeilbaarheid der H. Schriften ontkende."

En wat antwoorde het Class. Bestuur op deze beschuldigingen, die de voornaamste stukken der leer raakten?

Eenvoudig dit: dat zij daarin niets anders zagen, dan eene afwijking in sommige meeningjen van de leer, uitgesproken in de Belijdenisschriften der Herv Kerk."

Zoo werd dus in strijd met ons Kerkelijk Reglement de leer der Herv. kerk geheel op losse schroeven gezet, de uiteenzetting van onze Belijdenisschriften zonder eenige gezaghebbende waarde geoordeeld en de lastering van den Drieëeni'gen God en het verachten van Gods Woord de hand boven het hoofd gehouden.

Sluiten