Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja — onze persoonlijke ongerechtigheid zullen wij moeten gevoelen en belijden voor God en voor de menschen maar dan mag er ook geen stilzwijgen en geeni stilzitten bij ons gevonden worden. (Rom. 16 : 17.)

Dan zullen alle Gereformeerden zich moeten vereenigen rondom de banier der waarheid en onze Hervormde kerk moet worden opgeëischt als ons Vaderlijk erfdeel — om vrij van de Synodale banden, die de Overheid onze Geref. kerk heeft aangelegd, den Heere weer vrij te eeren op elk terrein des levens, zijnde een getrouwe getuige Christi, een pilaar en vastigheid der waarheid, een licht op den kandelaar.

En zullen wij dan handelen, alsof heel de historie van 1816 er niet geweest is?

Alsof wij aan die synodale organisatie, die ontworpen is om modernen van allerlei slag vrij spel te geven, geen part of deel hebben?

i

* *

Alsof wij kunnen gaan en staan, waar wij willen)?

Immers dat kan en mag niet.

Want ach, dan staat maar één weg open, dat Gij uw gehoorzaamheid aan de Synode opzegt — maar dan staat Gij ook buiten onze Herv. kerk, al deed Gij het met honderden en duizenden en tienduizenden tegelijk.

Want de Regeering en de Synode kennen maar één toetssteen om te onderzoeken wie Hervormd is en wie niet, en die toetssteen is: gehoorzaamheid aan de Synodale organisatie van 1816—'52.

Wie onder de organisatie leeft, deelt in alle rechten en aanspraken der Ned. Herv. kerk — maar wie die organisatie verlaat, staat naakt aan den dijk: het is al mooi, dat men U niet meer, zooals in 1834, vervolgt, beboet en in de gevangenis werpt!

De Regeering heeft altijd de bril van het staatscreatuur van 1816 op.

Zij vraagt niet: wie is trouw aan de belijdenis der Ned. Herv. kerk en wie is ontrouw daaraan.

Neen — zij vraagt: wie is gehoorzaam aan de Synodale organisatie en wie verzet zich daar tegen.

En als gij dan, uit liefde tot de Geref. belijdenis onzer Herv. kerk, bezwaar maakt tegen die organisatie, dan wordt Gij buiten alle rechten en aanspraken gesteld en de Modernen, de Evangelischen enz. die rustig het synodale juk

Sluiten