Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetoond, waarvan veeleer bewezen is, dat deze nooit heeft plaats kunnen hebben, zich op het gebied der natuur laten verleiden door den „schijn van een eigenmachtig ingrijpen" (Hugo de Vries) en na de dwaling als axioma aangenomen te hebben, het gebouw van zijne wetenschap daarop opgetrokken.

Is aldus aangetoond dat er verband bestaat tusschen de evolutiemoraal, het Darwinisme en de philosophie der 18e eeuw, aan welks invloed zelfs een Malthus in zijn leven niet is ontkomen, thans rest mij nog het bewijs te leveren, dat het N. M. niet slechts door het verband met de evolutie-moraal, het Darwinisme en de leer van Malthus indirect samenhangt met die philosophie, doch ook direct zijn ontstaan te danken heeft aan het beginsel der revolutie. Ik doe dit naar aanleiding van een werk ') van een geneesheer dat ongeveer 1875 uitgegeven en 35 maal herdrukt is, dat door Mr. v. Houten -) is geprezen als een „overigens door mij hooggeschat werk", (pag. 39) waarvan de Hollandsche vertaling door den N. M. Bond eertijdster lezing is aanbevolen. Aan de hand van een reeks van citaten toon ik u aan wat Gr. v. Pr. op staatkundig gebied heeft gedaan, nl. dat „de gansche ontwikkeling van een valsch beginsel, zoodra het eenmaal aangenomen is, betrekkelijke waarheid verkrijgt". „De hoogste waarheid, die uit God is, blijft immers de grondslag van alle waarheden op het gebied van geloof en zedelijkheid. Loochen den grondslag; de reeks van dwalingen uit die ééne dwaling voortgekomen, verkrijgt het karakter van waarheid, terwijl elke waarheid, onwaarheid, wanbegrip, vooroordeel, bijgeloof wordt". — „Ontken de geopenbaarde waarheid, bijgeloof wordt ze dan, het ergste beletsel op den weg naar verlichting en zelfvolmaking". (Gr. v. Pr. 172.)

Hoort nu zelf den schrijver van de Sociale Wetenschap, wiens naam echter onbekend is: De grootste revolutie wordt geheeten „de vooruitgang van de bovennatuurlijke tot de natuurlijke religie" (427). ,,Het religieuse geloof heeft de waardigheid van den mensch grootelijks verminderd" (411). „Hare moraal is tot hiertoe radicaal valsch geweest" (339). ..Niet gebaseerd op de wetten der natuur" (338).

1) The Elements of Social Science, or physical, sexual and natnral religion bij a Doctor of Medicine. Thirty-fonrth Edition.

2) Mr. S. van Bouten. Herdrukken betreffende N. M. en Vrouwenrecht pag. 39. Zie verder citaat pag. 89.

Sluiten