Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten der natuur, of, wat gelijk daarmede staat, op het principe van nut", pag. 595.

Op dit standpunt volgt 't andere onvermijdelijk.

„Indien toegestemd wordt, dat overbevolking de oorzaak is van armoede; en indien toegestemd wordt dat alle leden van de maatschappij gehouden zijn mede te werken tot verwijdering van dat kwaad; moet de eerste plicht toegestemd worden. Wederom, indien toegestemd werd dat de wet der oefening een van de wetten der gezondheid is ; en indien verder toegestemd wordt dat ieder individu mannelijk of vrouwelijk, gehouden is deze wetten te betrachten; is ook de tweede plicht onafwijsbaar. Tot het vervullen van deze beide plichten is de eenige wijze overgelaten door de Wet der bevolking voor de bewoners van een bevolkte streek, het .preventief sexueel verkeer"'', (pag. 595.)

Zoo heeft dan het N. M. zijne intrede gedaan en vindt weldra in den materialist Bradlaugh en in Annie Besant, zoolang zij het materialisme omhelsde, een paar bekwame en moedige pleitbezorgers, met het gevolg, dat in 1877 de bekende League werd opgericht en systematisch propaganda voor de beginselen van hetN. M. gemaakt.

De voorstelling alsof 't N. M. een op zichzelf staand verschijnsel is, vindt aldus, in de historie geen steun; integendeel, historisch is vast te stellen dat het X. M. zijn ontstaan te danken heeft aan het beginsel der philosophie van de 18e eeuw en steun zoekt bij een economie, een moraal en een natuurphilosophie, welke eveneens in dat beginsel wortelen. Velen echter zijn zich niet bewust dat achter hun handelen een beginsel heerscht, houden zich zelf voor „onbevooroordeeld'' en verdedigen het N. M. met een beroep op „de natuur" doch niet minder zeker is te bewijzen dat ook hier, al is het onbewust, het materialisme ten grondslag ligt.

Dr. Mensinga *) noemt onthouding „onnatuurlijk en de eisch daartoe ongeoorloofd". „Een bloote waarschuwing is inhumaan, daar deze de natuurdrift niet werkzaam en voortdurend vermag weg te nemen".

Mr. A. P. Th. Eyssel 2) noemt het N. M. wegens de gevaren daar-

1) Dr. Mensinga Facultative Sterilitat 1892 pag. 76.

2) Zie adviezen over het N. JI. 1897.

Sluiten