Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkje waarin in kort bestek toch vele belangrijke feiten verzameld zijn; het werk van Nitti, enz. enz. Vijftien jaren kan men zijn leven wijden aan de studie van dit onderwerp zooals Arsène Dumont, een statistiek ontwerpen zooals Bertillon etc.: voor het gehalte der Fransche litteratuur heeft Rutgers slechts één woord: „krokodillen tranen" en op eene dusdanige wijze wordt gepoogd al dien arbeid te werpen in den stroom der vergetelheid. Aanbevolen wordt daarentegen het boek van Maltlius, een werk van Mr. v. Houten en van Di. Kutgers; zelfs eertijds het reeds geciteerde boek van den onbekenden schrijver van de elementen der sociale wetenschap; ook al is het foutieve van zijn praemissen aangetoond. Want de wet deibevolking van Malthus is weerlegd, de wet van de oefening der organen is op sexueel gebied niet van toepassing, en de daarin aanbevolen moraal louter „eudaemonie".

Zoo kan dan getuigd worden van de verdedigers van het N. M. wat ook gezegd is geworden van de mannen der revolutie: „hoe zij, inzonderheid en met vrucht gepoogd hebben, wat met hunne inzichten niet strookte, onbekend te doen blijven, of in vergetelheid te brengen" (Gr. v. Pr. 24) en kan van de geschriften van den N. M. bond gezegd worden, wat ook van toepassing is voor de geschriften der revolutionairen: „altijd werd het kwade, nooit het goede vermeld. 1 af'ereelen werden gevormd, waarvoor men beelden en kleuren ontleend had, enkel aan wat onrechtvaardig, misdadig en schandelijk was", (Gr. v. Pr. 81).

Inzonderheid zij hier herinnerd aan: „Wat wil het N. M." van E. Kempen „Armoede of Welvaart" van Dr. Jo v. Kampen, „Grepen uit het leven en zoovele andere officieel e en officieuse geschriften, waarmede de Bond zoo vrijgevig te werk gaat en propaganda drijft.

Is uit het voorafgaande gebleken dat door de wijze van optreden de Bond niet beantwoordt aan het doel in art. la gesteld, in het volgende zal ik trachten aan te toonen dat dit gedeelte de vlag is, om een verkeerde lading te dekken. Het eigenlijke doel toch is uitgedrukt in art. lb : „het verspreiden van kennis omtrent de wettelijk geoorloofde middelen, waardoor een ieder in staat is, zoowel in zijn eigen belang als in dat der maatschappij, de geboorte te voorkomen van kinderen, wier verschijning de kansen op t geluk van het gezin vermindert,

Sluiten