Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch de revolutie zelve wordt daardoor niet verklaard ; want in naam der vrijheid, ter wille van het algemeen welzijn, doen de mannen der revolutie zelf onder de guillotine het bloed met stroomen vloeien. „Men heeft zich in het bestaan, de grootte en de zwaarte der misbruiken vergist" (Gr. v. Pr. 82).

Gering is het aantal dat lijdt onder den dwang der onthouding reeds door het feit, dat de meesten die willen ook kunnen huwen. W el wijst de statistiek der ongehuwden op een hoog sterftecijfer, doch dat is toe te schrijven aan een ondoelmatige leefwijze en vaak gevolg van het tegengestelde van onthouding Dat onthouding als zoodanig niet ongezond is toont het sterftecijfer aan bij de geestelijken. Onthouding moge onphysiologisch zijn doch bij een overigens verstandige levenswijze, voor de gezondheid onschadelijk.

„Die Abstinenz wird jedem normal constituirten Mann gelingen und unschadlich sein". „Anders ist die Sache bei Individuen, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts, die neuropathisch constituirt sind" (Kraft Ebing). „Op deze uitzonderingen is't daarom niet geoorloofd zulke in het maatschappelijke leven diep ingrijpende veranderingen te brengen." *)

Groot, ontzaggelijk groot is het aantal van hen, die vallen als slachtoffers van het buitenechtelijk verkeer. En toch vindt dat aanbeveling door zoovelen in naam der hygiene ot der vrijheid: (zie o. a. Wilpert enz.) De borid als zoodanig gaat zoo ver niet; doch 't is voor 't lidmaatschap geen bezwaar wel zoo ver te gaan. De Bond beveelt de middelen slechts aan in het huwelijk, doch't motief wordt ontleend aan diezelfde hygiene en diezelfde vrijheid. Zoodat opnieuw blijkt dat tusschen het N. M. en den Bond een quantitatief verschil bestaat, geen qualitatief.

Uit 't voorafgaande is gebleken dat liet N. M. geen eigenlijk economische quaestie is. Thans dient nader de vraag besproken te worden welke moreele beteekenis het N. M. toekomt.

Dr. Rutgers2) roemt 't N. M. als „ 't beheerschen van één onzer gewichtigste functies, de voortplantingsfunctie; deze te onderwerpen

1) l'rof. Dr. F. C. O. Evers. Bevolkingstheorien 1875 in »De Economist".

2) Dr. J. Rutgers, Rasverbetering pag. 62.

Sluiten