Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan onzen redelijken wil is een van de grootste overwinningen, door den menschenlijken geest op de natuur behaald". Slechts eene overwinning is mij bekend, waard met deze overwinning vergeleken te worden, ik meen de ontdekking van de maagsonde,J) waardoor het mogelijk is ook op een dergelijke wijze, een niet minder gewichtige functie, de spijsvertering aan onzen redelijken wil te onderwerpen. In wezen staan beide overwinningen zoo geheel op één lijn, dat dezelfde argumenten, die voor de ééne gelden ook van toepassing zijn op de andere. Het ideaal is hierbij nog niet bereikt, dat zou zijn een tooverformule, doch is 't geen bezwaar deze methode aan te bevelen, zoomin als het een bezwaar is de N. M. middelen aan te bevelen. In elk geval bestaat de mogelijkheid te eten en te drinken zonder de gevolgen te dragen van overdaad en gebrek aan zelfbeheersching.

Maar „dat strijdt tegen onze edelste gevoelens", zal men tegen deze methode aanvoeren, evenals Kühne tegen het gebruik der N. M. middelen. Maar geantwoord kan worden wat tegen Kühne is aangevoerd : „dat het gevoel van den een niet beslissend is voor den ander"; „dit berust op gewoonte".

Een anti-sondagebond „met de Christelijke partijen en conservatieve elementen", zal er tegen aanvoeren, dat deze methode „onzedelijk is en onnatuurlijk", het argument dat de anti-N. M. Bond ook tegen het N. M. gebruikt en waarop de zelfde tegenwerping gebruikt kan worden : „„Maar", hooren wij onze tegenstanders zeggen, het Nieuw Malthusianisme, (lees: de sondage methode), is onzedelijk en onnatuurlijk!" Wij willen nu niet uitweiden over de vraag wat zedelijk is of niet. Laat ons aannemen, dat al wat strekt tot ons zedelijk en lichamelijk welzijn en wat een ander niet schaadt, zedelijk mag genoemd worden. Hoogst zedelijk wordt het, wanneer het daarbij algemeen nut sticht. Is het, vragen wij, wel zedelijk om maar voor 't vaderland weg kinderen voort te brengen, waarvan men niet weet, of men ze wel groot kan brengen, ja waarvan men zeker weet, dat er niet veel van terecht zal komen, omdat de voorwaarden voor gezondheid en ilinklieid ontbreken" 3).

1) Een raaagsoude is een elastische buis, bestemd om het voedsel uit do maag te hevelen ; ze kan ook geheel het darmkanaal passeeren en het genotene direct afvoeren, dat heet de permeatie methode.

2) ,/Voor of tegen het N. M.," ua goedkeuring van het hoofdbestuur uitgegeven.

Sluiten