Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

positief beteekent: financieel steunen. Telkens klopte men bij de Overheid om hulp aan voor de Kerk. En die historische lijn wordt nu nog voortgezet in art. 171 der Grondwet. Alleen wordt dit artikel thans, sinds de revolutie, óók toegepast op andere Kerken dan de Ned. Hervormde, waartegen dan ook onzerzijds in verband met de geheele nieuwere staatsinrichting, belastingstelsel enz. om billijkheidsredenen geen bezwaar behoeft te rijizen. Wij gaan hierop nu niet in; alleen willen wij1 wel nu reeds uitspreken, dat dit artikel o.i. ook op de „Ger. Kerken" van toepassing behoort te worden gemaakt. Wij voor ons zouden, vooral op grond van billijkheid in verband met ons belastingstelsel, eene zeer ruime toepassing van art. 171 willen voorstaan. Doch wij' bepalen ons thans tot de Hervormde Kerk.

En dan springt het in het oog, dat vooral voor de Hervormde Kerk als Volkskerk, die nog altijd tracht, o.i. terecht, op grond van Gods verbond, ook de massa's te bereiken en onder het beslag van het Christendom te houden, art. 171 van het grootste gewicht is.

Naast de leer der verkiezing staat in de Gereformeerde Kerk de leer des verbonds. En omdat naar Deut. 29 : 29 „het verborgene voor den Heere is", behoort heel onze kerkelijke praktijk van het verbond uit te gaan. God is een God niet slechts der personen, maar ook der geslachten, ja, zelfs der volken. De Heiland beveelt: „Onderwijst al de v o 1 k e n." Niet alleen de enkele personen moeten worden bekeerd, maar op heel het volksleven moet door het Christendom worden ingewerkt.

Dit werd door de hervormers verstaan. Vandaar hun opkomen voor den kinderdoop tegenover de Doopsgezinden hunner dagen. Vandaar dat zij volkskerken hebben gesticht. Vandaar dan ook, dat zij- blijvenden invloed hebben gehad op de geschiedenis, terwijl de Doopersche beweging al spoedig zich als „sekte" openbaarde en niet als „wereldgodsdienst" en weldra verliep, hoe groot ook eerst, met name in ons land, hare uitbreiding geweest was.

Vandaar dat ook wiji aan de Volkskerk vasthouden en ook .principieel de Volkskerk- idee verdedigen, evenals eene zeer ruime doopspraktij k*) op het voetspoor van onze Gereformeerde vaderen uit den bloeitijd.

>) Wie hiervan meer wenscht te weten, verwijzen wij naar onze uit de kerkelijke aeten zelve geputte studie: De Doopsprakt ijk in de oude Gereformeerde Kerk in Nederland, Leiden, A. L. de Vlieger 1905, alsook,wat het principiëele betreft, naar onze brochure D e K i n d e r d o o i>

Sluiten