Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd hebben: „dit jaar zult gij sterven!" Is er dan geen oorzaak van bekommering, geen stof tot overpeinzing? Ja, als ge dat alles bedenkt, moet ge wel zeggen: wie zal mij door dat alles heen helpen? Nu, dat is heden het zitten in de diepten. Sommigen voelen op dezen dag zich wel eens den levensmoed ontzinken. Gij kwaamt in het vorige jaar nog zoo weinig op voor het Koninkrijk Gods; gij waart zoo flauw tegenover de zonde; uw tong was zoo haastig om te overtreden; uw hart brandde nog zoo weinig voor Christus en de zielen. Zal het dit jaar beter zijn? Zult gij vuriger bidden, zorgvuldiger waken, ijveriger gehoorzamen? Zal het beter met u worden, dan het vroeger was? Maar zoudt gij waarlijk, wenschen dat het beter met u werd ? Is uwe vorige zonde en flauwheid u waarlijk tot smait? O, het is gemakkelijk genoeg, om op dezen dag wat te klagen en te zuchten — en dan toch op den ouden weg te blijven. Hoort, wat er van den psalmist opgeteekend

staat *

„ Uit de diepten roep ik tot U, o Heere.' Ziedaar het bewijs, dat gij waarlijk in de diepten zit. „Is iemand in nood, dat hij bidde", zegt de apostel. Zoolang gij niet roept, zijn uwe diepten nog zoo diep niet. Maar als de nood komt, leert ge ook wel bidden. Hoe zou een mensch, die zich omringd ziet van machten, die tegen God zijn; of de golven der smart op zich ziet aankomen - niet uitzien naar hulp? „Uit de diepten roep ik tot U" — opdat ook de andeien, die in de diepten zijn, hetzelfde zouden doen. Zij mogen deze leering trekken uit het roepen van den psalmist, Wat deze heilige deed - mogen alle Godzoekende zielen doen. Wat goed is voor éénen, is goed voor allen. Zij hebben allen duzelfde nooden. „Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!" Welk een woord voor dezen dag. niet waar? Aan allerlei nooden en gevaren staan wij bloot. Alles, ook het ergste, kan ons overkomen. Die ons heden de hand drukken en" gelukwenschen, zullen het misschien nooit weêr kunnen doen. Ook al wist gij alles, wat u zou overkomen, dan kondet ge nog geen enkele beproeving ontloopen, die God

Sluiten