Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genadig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid", barmhartigheid doende aan duizenden, en vergevende de ongerechtigheden en overtredingen. God, die het licht uit de duisternis deed voortkomen, schijnt in zijn hart. Hij ziet de liefde, welke God in Jezus Christus geopenbaard heeft. Hij ziet zijne ongerechtigheden op Hem, die ze in Zijn eigen lichaam droeg op het hout. Hij ziet het Lam Gods, wegnemende ook zijne zonden. Al wat in de Schrift van Jezus Christus gezegd wordt, begint nu voor hem het Evangelie te worden. „God was in Christus de wereld met Zich verzoenende, door ze de zonde niet toe te rekenen." Daarom ging de wereld niet te gronde, toen Adam zondigde. Daarom heeft God die wereld gezegend tot op dezen oogenblik. Daarom zal deze wereld eenmaal geheel vernieuwd worden! Alles om Christus. O, als God de wereld hare zonde eens had toegerekend!

En hoe groot is de heerlijkheid van Christus voor de Zijnen! De Apostel Paulus heeft het beschreven: „Dien, die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden rechtvaardig voor God door Hem!" Neen, dat kan eene ziel, die onder de genade komt, niet begrijpen: zonde gemaakt voor ons! Maar de uitkomst is heerlijk: Gij zijt voor God niet meereen verworpeling; niet meer een van wien God zich afkeeren moet. Nu stelt de Apostel deze beide lijnrecht tegenover elkander: „Gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze." Toen gij den nood uwer ziel hebt gevoeld, en onder den vloek van uw zonde hebt gezucht, en in de wet geen ontkoming hebt gevonden, en gij hebt dan u zeiven op Christus geworpen, gelijk de man, die uitriep in zijn duisternis: „Heere, ontferm u mijner!" dan ja, maar ook dan eerst en daarin alleen heeft de Geest u met Christus verbonden: Hij is de Zone Gods, en nu zijt gij om Zijnentwil en door Zijne genade óók een kind van God. God heeft ü lief met de liefde, waarmede Hij Christus heeft liefgehad van eeuwigheid. Gij zijt een uitverkorene in Jezus Christus. Zijn God is üw God, en Zijn Vader is uw Vader. Gij ziet

Sluiten