Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het kan o. i. niet verwonderen, dat er velen zijn, die zich in het bewandelen van den weg, dien dr. de H. inslaat, niet kunnen vinden. Deze weg schijnt ook ons eene verwijsgeering der dogmatische grondbegrippen, die aan die begrippen naar hunnen oorsprong geheel vreemd is, en die daarom slechts kan voeren tot de opheffing der oude geloofsleer, sooals die altijd werd en nog wordt opgevat".x)

En van Gereformeerde èn van moderne zijde komt men dus tot hetzelfde oordeel over Dr de Hartog's beschouwingen.

Het is noodig, hierop nog eens opzettelijk de aandacht te vestigen. Nog altoos zijn er velen, die aangetrokken door zijn groote geleerdheid, welsprekende taal en religieuse warmte, in de Hartog den profeet zien, dien zij gaarne op nieuwe banen willen volgen, in den waan dat hij den zoen tusschen de christelijke religie en de tegenwoordige wetenschap heeft getroffen. Ter wille van dezen kan en mag ik zijn jongste brochure niet onbeantwoord laten, maar wil ik aantoonen, dat deze slechts bevestigt dat ik niet heb misgezien, alsmede dat de gronden die hij voor zijn systeem uit Schritt en Belijdenis aanvoert, niet houdbaar zijn.

Vooraf zij opgemerkt, dat wie zelf mijn referaat niet gelezen heeft, maar afgegaan is op wat de Hartog ervan meedeelt, een ver van juisten indruk ervan zal hebben verkregen. Billijk had mogen worden verwacht, dat hij een kort overzicht ervan had gegeven, althans zijn lezers eenigermate met den gang van mijn betoog

x) Ik cursiveer.

Sluiten