Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot ervaring. Wanneer Dr de Hartog's optreden intellectualistisch-getinte broeders onder ons de oogen mag openen voor de noodzakelijkheid van het heilsfeit in ons, heeft zijn schrijven beteekenis gehad tot verwakkering der geesten. Onnoodig echter te zeggen, dat eenzijdige objectivatie van het geloof nooit de schuld van de Gereformeerde leer zelf kan zijn, maar wel van de Gereformeerden". J)

Toch mogen we met onze waardeering wel zeer voorzichtig zijn.

Indien de Hartog in plaats van de H. Schrift te verlagen en aan de Heilsfeiten hun historische waarde en beteekenis voor den weg der zaligheid te ontzeggen, zijn stem had verheven tegen de veruitwendiging der christelijke religie, en de noodzakelijkheid en heerlijkheid in het licht gesteld van den dienst Gods in geest en waarheid, we zouden reden tot verheuging hebben en zijn streven van heeler harte steunen. Want in onzen tijd is inderdaad het gevaar niet denkbeeldig, dat velen het zaligmakend geloof identificeeren met kennis der christelijke geloofs■waarheden en op zuiverheid in de Belijdenis hoog staan, terwijl door hen wordt voorbijgezien dat onze kennis van Schrift en Confessie dan eerst de rechte is, wanneer door den H. Geest het verstand verlicht en het hart vernieuwd is geworden. De H. Schrift als Gods onfeilbaar Woord erkennen, de Belijdenis der vaderen omklemmen — het is zonder meer ter zaligheid ongenoegzaam. Met dat al kan men nog een natuurlijk mensch

!) Filippus' Recensiebode, Tweede Jaargang, Januari 1909, blz. 19. Uitgave van de Neerlandia-drukkerij te Apeldoorn.

Sluiten