Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langstelling ontvangen. Van zijn preekbundels beleefde er een een vierden; van zijn gedichten: Ernstig en los en De Marsch der Menschheid een tweeden, Uit 's levens ernst en kluchten een derden druk. Tweemaal werd gedrukt: Vlechtwerk-, driemaal: De scherpste doornen om het edelste hoofd en De zeven hoofdzonden; viermaal: Geen dag zonder God en Rust een weinig, om van andere herdrukken niet te gewagen. En die belangstelling heeft de Nederlandsche natie betoond, soms tegen afkeurende critiek in. De Gids van 1865, — dezelfde Gids, waarin het veelbesproken artikel van Busken Huet: Een Avond aan het Hof, December 1864 voorkomt, — behelsde ook een artikel: „Mozaik", waarin1) Laurillard's bundel: Uit de Papierentasch er niet goed afkomt. Toch verscheen het volgend jaar van dat boekje een tweede druk en later zelfs een volksuitgave.

Er bestaat van Laurillard zelf een oordeel over zijn werk. Die bladzijde2) laten wij hier nog eens afdrukken. Zij kenschetst Laurillard en ontdekt ons het standpunt, van waar uit hij zelf heeft gewenscht, dat zijn letterkundige arbeid zou beoordeeld worden. Hier is zij:

„Intusschen, dat een boek, als boek, zoo achteruit kan „gaan in de openbare meening, of zoo geheel en al kan „ondergaan in de stille en diepe en donkere wateren van „den stroom der vergetelheid, dat is eene gedachte, die „mij, - ik zal het u maar eerlijk opbiechten,— wel eens „een weinigje heeft gekweld en gehinderd, als ik, bij een „blik op mijne planken met boeken, somtijds ook een „poosje op mijne eigene papieren kinderen zag. Eens, „terwijl ik dat deed, geraakte ik onwillekeurig en onge-

1) Gids van 1865, blz. 315.

2) Vlechtwerk, blz. 258.

Sluiten