Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Wie is de oudste mensch geweest?

Methusalach, die 969 jaren oud werd.

8. Is Seths geslacht godsdienstig gebleven?

Neen; velen huwden met Kaïns geslacht en werden ook goddeloos.

9. Wat heeft God toen met die goddeloozen gedaan ? God deed ze omkomen in den zondvloed.

10. Hoe hoog Tcwam het water?

Vijftien ellen boven den hoogsten berg.

VIERDE LES,_

NOACH EN ZIJNE ZONEN.

1. Is in dien vloed niets in het leven gebleven? Ja; Noach en zijn gezin met vele dieren.

2. Hoe honden die in 't leven blijven?

In eene ark, die door Noach op Gods bevel gebouwd werd.

3. Waarom spaarde God Noach?

Noach wandelde met God en vond genade in zijne oogen.

4. Hoe lang is Noach in dat schip geweest?

Omtrent één jaar en tien dagen.

5. Wie waren Noachs zonen?

Sem, Cham en Jafet.

6. Wat weet gij van deze zonen Noachs?

Cham bespotte zijn vader, maar Sem en Jafet eerden hem.

7. Had dit ooJc, door Gods bestuur gevolgen? Kanaan, Chams zoon, werd gevloekt, maar Sem en

Jafet werden gezegend.

8. Wat deden de menschen al spoedig daarna? Uit trots wilden zij een zeer hoogen toren bouwen.

9. Hebben zij dien toren voltooid?

Neen; God verwarde hun spraak.

10. Wat was het gevolg dezer spraakverwarring? Die plaats werd Babel genoemd, en de menschen

werden verstrooid over de aarde.

Sluiten