Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Hoe blijkt Gods heiligheid naar de leer van Jezus? Zelfs de minste gedachte tegen Gods wet is zonde.

3. Wat leert Jezus aangaande onsen plicht?

Dat wij God moeten liefhebben boven alles en onze naasten als ons zeiven.

4. Als wij hieraan niet voldoen ?

Dan zijn wij strafbaar door het helsche vuur.

5. Waarom leerde Jesus dit?

Om ons te overtuigen, dat wij „verlorene zondaars" zijn.

6. Is dese overtuiging noodzakelijk?

Zeker, Jezus kwam alleen om „verlorenen" zalig te maken.

7. Worden dan alle verlorenen weêr zalig?

Neen alleen, zij die in hem gelooven en zich bekeeren.

8. Wat bedoelt Jesus met „in hem te gelooven" ? Den Heere Jezus te kennen en te vertrouwen.

9. Maar wat is „zich te bekeeren" ?

God en Jezus uit liefde weer te gehoorzamen.

10. Leerde Jesus, dat door eigen kracht dit kan geschieden ? O neen; Hij beloofde den H. Geest.

11. Wat doet dan de H. Geest?

De H. Geest werkt alles; zoowel geloof als bekeering.

TWEE-EN-DERTIGSTE LES.

JEZUS ALS LEERAAR.

1. Leerde Jezus ooft, waarop wij alles verkrijgen? Ja; op ons bidden, zoeken en kloppen.

2. Hoe wilde Jesus, dat wij bidden sullen?

Hij zeide: Bidt aldus: „Onze Vader" enz.

3. Verzekerde Hij ook, dat God de bidders verhoort ? .Zeker; wanneer zij maar waarlijk bidden in Jezus naam.

4. Hoe heeft Jezus sijn volk getroost?

„Vreest niet, ik ben met u."

5. En'wat sullen sij ten jongsten dage hooren? „Komt gezegenden des Vaders, beërft het koninkrijk."

Sluiten