Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Heeft Jezus ook dooden opgewekt?

Ja; de dochter van Jaïrus, den jongeling van Naïn en Lazarus.

11. Wat wilde Jezus ons met deze wonderen leer en? Dat Hij dus ook onze zielskwalen kan en wil genezen.

YIER-EN-DERTIGSTE LES.

DE VIJANDEN VAN JEZUS EN HET AVONDMAAL.

1. Waren de menschen niet blijde met zulk een Jezus? Sommigen wel; maar velen haatten Hem.

2. Waarom haatten velen den Heere Jezus?

Omdat Hij hunne boosheid ontdekte.

3. Waarin betoonden zij dezen haat?

Zij scholden Jezus en zochten hem te dooden.

4. Wien vonden die vijanden, om daarin te helpen ? Judas Iskarioth, dien zij omkochten voor 30 zilverlingen.

5. Hoe kwam deze Apostel tot zulke boosheid!'

Jezus had hem over zijne geldgierigheid bestraft.

6. Waarin had Judas die gierigheid betoond?

In boos te worden, omdat Maria Jezus zoo kostbaar zalfde^

7. Verborg zich Jezus niet voor zijne vijanden? Hij ging openlijk naar Jeruzalem en vierde Pascha.

8. Welke plechtigheid stelde Hij toen in?

Jezus stelde toen het H. Avondmaal in.

9. Welke uiterlijke teekenen gebruikte Hij?

Gebroken brood en vergoten wijn.

10. Waartoe dient het H. Avondmaal?

Om het lijden en sterven van Jezus te gedenken en. versterkt te worden in het geloof.

11. En wie, zeide Jezus, hebben er deel aan?

De oprechte discipelen, maar geene geveinsden als Judas. VIJF-EN-DERTIGSTE LES.

JEZUS' LIJDEN.

1. Waar ging Jezus na het paaschmaal heen? Hij ging met elf discipelen naar Gethsémané.

Sluiten