Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onderwezen johannes van voorst, j. h. verschuur, e. j. greve , namen, die wij niet zonder eerbied uitspreken ; ook j. h. regenbogen , wel bij den aanvang dezer eeuw als de eerste moderne Theologische professor fel aangevallen , maar wegens exegetische afwijkingen, begrippen of leerstellingen (b.v. die over de engelen en de eeuwige straffen), voor wier overweging thans in het godgeleerd systema nauwelijks plaats overschiet."

„De eerste moderne Theologische professor''; het maakt een eenigszins comischen indruk, dat delprat zoo schreef omstreeks het jaar 1866 ; want reeds uit het in deze inleiding geschrevene kan iedereen opmaken , dat zelfs de wortels der Moderne Theologie, zeker niet bij regenbogen zijn te vinden. Misschien heeft delprat hier met ,moderne Theologische professor" bedoeld , de: eerste waarlijk v rijzinnige professor ; maar dan heeft bij de schültense.n en venema vergeten, en zooveel anderen (*)

Maar genoeg om te doen nitkomen, waarom ik

(*) De naam Moderne Theologie werd reeds in 1796 gebmikt door den bekenden' predikant te Rotterdam j. schasp in zijne ,Historische brieven over den zich noemenden frederik, oerard meijer, geëxecuteerd binnen die stad den 26sten Mey 1796. Men leest daarin op blz 137: „maar levert de gezonde wijsbegeerte ook geene gronden tegen hetgeen zij nog wel (ad captandam anrem vulgi den naam van moderne theologie willen laten behouden? Ik weet wel dat sommige halve theologanten bitter laag vallen op de edele wijsbegeerte, ars non habet osores nisi ignorantes, maar zijn daarom alle rechtzinnigen onwijsgeerige domkoppen ?" Ik hield het voor niet onaardig dezen zin uit scharp eens in herinnering te brengen. W. MALLINCKRODT.

2*

Sluiten