Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wenschelijk oordeelde nog eens eene grocdige beschrijving van regenbogen'8 leven, en een ontwikkeling van do denkbeelden en voorstellingen van deze zeer zeker merkwaardige persoonlijkheid te geven. Ik ga dus allereerst over tot de beschrijving ^ van liet loven en werk van dezen man, die niet minder dan zijn voorganger te Franeker den naam van eenen vromen geleerde verdient.

Hoofdstuk II.

Den 9deu December 1767 werd regenbogen in liet stadje Schuttrop in het graafschap Benthoim geboren Zijne ouders coenraad regenbogen en margaretua holmeks behoorden tot den kleinen handelsstand. Zij zouden niet in staat geweest zijn veel voor de opvoeding van johaxnes henduik te doen De predikant van dat plaatsje , p. m katerberg , merkte den bijzonderen aanleg van den knaap op, en deze wist hem de noodige voorbereiding voor de hoogeschool te geven, terwijl hij ook in het geldelijke wist te yoorzien om een verblijf aldaar mogelijk te maken.

Met hoeveel voldoening zal katerberg zijn naam op de inteekenlijst voor regenbogen's Christelijke Godgeleerdheid, uitgegeven in 1811, hebben gezet. Immers op die lijst lezen wij : „p. m. katerberg, predikant en Assessor te Schuttrop" Onder de drie inteekenaren te Schuttrop vinden wij ook nog d. regenbogen , municipaalraad te Schuttrop , zeker een broeder van den hoogleeraar, die zich dus ook op zijne wijze onderscheiden heeft, on het op zijne geboorteplaats tot welstand wist te brengen en daarbij de achting zijner mede-ingezetonen heeft gewonnen.

Sluiten