Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonder dan ook, dat in Apvil 179 7 predikanten uit verschillende gewesten te Utrecht bijeenkwamen om de belangen der bedreigde Ned. Herv. Kerk te bespreken en de in de gegeven omstandigheden te nemen maatregelen te ontwerpen.

Maar terzelfder tijd, al was ook naar die vergadering te Utrecht do predikant a. wesselius van Iluizuni bij Leeuwarden afgevaardigd , hield regenbogen , voorzitter van de toenmalige Classis van Bolsward en Workum zich met ijver bezig met deze belangrijke beraadslagingen. Dit blijkt ons uit een belangrijk gedrukt stuk, in het Notulen-boek van de handelingen van den Kerkeraad van Stavoren ingevoegd, en dat wij hier laten volgen.

„Aan de Gemeenten der Herformde Kerk in Friesland.

„Genade en vrede zij den broederen en allen, die met ons in onzo godsdienstige Vergaderingen den naam van onzen Heere Jkzüs chrtstus aanroepen.

Wij zijn aan den eenen kant de grootste dankbaarheid verschuldigd aan de goede hand Gods, Die ons tot hiertoe bewaart bij de vrije oefening van onzen dierbaren en duurgekogten gezuiverden godsdienst; doch aan deu anderen kant, wijl thans de Staat van de Kerk gescheiden is, is er reden van vreeze , dat zulks nadeelige gevolgen voor ons Kerkgenootschap zal hebben, tenzij er in afhangige *an Gods genade en zegen tijdiglijk behoorlijke middelen aangewend worden tot voorkooming van dezelve.

„Onze Kerk regels en Ordeningen f waarnaar het

Sluiten