Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alistische overtuiging. Daardoor is er dan ook zooveel verschil onder Spiritualisten en Spiritisten in de overtuigingen, die niet uit de waarneming der bedoelde verschijnselen voortvloeien, en ontbreekt ook alles, wat aan organisatie herinnert, onder hen; wel vormden zich groepen en vereenigingen, maar geen dezer omvat alle overtuigden; en velen hunner staan geheel op zich zelf. De Spiritualistische overtuiging kan dan ook samengaan met allerlei godsdienstige richting; men vindt onder de Spiritualisten Katholieken, Protestanten Israëlieten, Pantheïsten, ja Atheïsten; ofschoon elk hunner langzamerhand zijne overtuigingen in zooverre wijzigen moet, als zij in strijd blijken te zijn met de door de Spiritualistische verschijnselen onthulde werkelijkheid. Toch blijft er nog een zeer groot gebied over van overtuigingen, waarover deze verschijnselen geen nader licht verspreiden, en waarover men dus zijne eigene, meegebrachte overtuiging behoudt. Onder de Spiritualisten wordt b.v. zeer verschillend gedacht over den persoon van Jezus; er zijn er onder hen, voortgekomen uit orthodoxe kringen, die ten volle het geloof aan zijn Godheid vasthouden-; er zijn er ook onder hen, opgevoed in moderne of ongeloovige denkbeelden, die in Hem slechts zien een uitnemend mensch. Zoo is het ook in andere dingen; ja zelfs over het bestaan van een persoonlijk God worden verschillende meeningen gevonden; en al geloof ik met duizenden, dat de onthullingen, door het Spiritualisme gegeven, ons moeten voeren tot het geloof in den Alregeerder, den Vader in de hemelen die de liefde is, er zijn er toch ook, die slechts aan een algemeen beginsel, hoogstens aan een albezielende geestelijke macht, in den zin van het Pantheïsme gelooven ; terwijl enkelen kortweg Gods bestaan loochenen.

Om het Spiritualisme en het Spiritisme, — twee onderling nauw verwante en toch van elkaar te onderscheiden stroomingen — goed te kennen in hun wezen,

Sluiten