Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

actief is, en eene verhoogde, ten deele wonderdadige werkzaamheid ontwikkelt, daartoe in staat gesteld door den hem influenceerenden en inspireerenden geest. De laatste vorm dient niet tot de rechtstreeksche manifestatie van geesten. De hoofdzaak is hier niet zoozeer, dat geesten van een medium gebruik maken om zich kenbaar te maken, maar meer, dat het medium het middel wordt waardoor geesten inwerken op de menschenwereld. Tot dezen vorm van mediumniteit behoort de inspiratie, of ingeving van gedachten. Het medium, ofschoon zelf sprekend of schrijvend, met volle bewustzijn, voelt zich toch gedragen door een geheimzinnigen geestelijken invloed; weet zich geïnspireerd, en verklaart dan ook van de door hem gesproken of geschreven woorden, dat ze hem „gezegd", ingegeven worden. Het is bij dezen vorm van de geheimzinnige eigenschap, dat men onwillekeurig geneigd is aan rechtstreeks goddelijken invloed te denken. Het profetisme onder Israël en in de oude Christengemeente behoort er toe; en wanneer Israëls profeten optraden en zeiden: „Alzoo spreekt Jahveh", of de profeten en profetessen in de gemeente hunne profetische rede inleidden met het woord: „Alzoo zegt de Geest", dan is hier niet te denken aan een dichterlijken vorm, noch ook aan eene rechtstreeksche openbaring, maar aan het zich geïnspireerd weten der personen door een op hen inwerkenden geestelijken invloed, die zij met de Godheid of met den Heiligen Geest identificeerden, maar die hoogstwaarschijnlijk kwam van den eenen of anderen inspireerenden engel of geest, die, als bode van God tot de menschen gezonden, van de daarvoor vatbare mediums gebruik maakte om het „Woord Gods tot de menschen te brengen. Intusschen kunnen ook lage, onreine, leugenachtige geesten van dezen aanleg gebruik maken, en dan zich voordoen als godsgezanten of als God zelf; en hieruit ontstond het valsche profetisme, zooals het zich ook in onze dagen voordoet,

Sluiten