Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot dezen vorm van mediumschap behoort ook de uit het N. T. welbekende obsessie of bezetenheid. Velen zijn gewoon geworden de realiteit der obsessie te ontkennen, en de bezetenheid in het N. T. op te vatten als waanzin en razernij. Intusschen is het door manifestaties in séances voldoende bewezen, dat inderdaad obsessie, in bezit neming van een medium door een lagen, onreinen geest mogelijk is. Wat zich tijdelijk in séances voordoet kan ook blijvend zijn; en de toestand van zulke bezetenen is in alle opzichten gelijk aan de bezetenen uit het N. T. Ook onder de epileptici komen gevallen van bezetenheid voor, evenals onder de ongeneeslijke krankzinnigen.

De eerste vorm van mediumschap, het physische mediumschap, staat oppervlakkig geoordeeld het laagst; de verschijnselen daardoor veroorzaakt vertoonen meestal een eenigszins banaal karakter; vooral als ze voorkomen in kringen, waar men de vreemdsoortige verschijnselen najaagt, en veroorzaakt worden door laagstaande geesten. Toch veroordeele men niet al te spoedig als laag en banaal het kloppen, de tafelbeweging, en dergelijke verschijnselen. Het kloppen wordt door middel van het alfabet tot een soort telegrafie; en als op deze wijze, hoe langzaam ook, een bericht afgespeld wordt van een geliefde doode, een vriendelijke groet, eene verzekering van blijvende liefde, eene verklaring, dat de doode gelukkig is, hoe treedt dan het eenvoudige en gebrekkige middel op den achtergrond, om alleen het bewustzijn achter te laten, dat de geliefde tegenwoordig is; of althans, dat de klopgeluiden bestuurd worden door het denkende, liefhebbende wezen, dat men eens op aarde liefhad, en als verloren betreurde! Waarom zou een zalige te hoog staan om van zulk een eenvoudig middel gebruik te maken f Staat eenig mensch op aarde te hoog om gebruik te maken van den tikkenden telegraaf? Immers neen! Hoofddoel is het overseinen van het

Sluiten