Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

igd waren, maar behielden hunne eigene kerkorde en beheer. Maar het einde was nabij. Nog had er in 1617 in Moravie een laatste algemeene synode der Broederkerk plaats. De bij gelegenheid van de Unie nog eens kort samengestelde kerkorde der Broederkerk: de ratio disciplinae, werd aldaar goedgekeurd.

. Kceizer FerdiNAND H, de vernietiger der hervorming in Stiermarken, werd merkwaardigerwijze in 1617 tot koning van Boheme gekozen. Hij schond den Majesteitsbnef. De Bohemers, ook de Broeders, kwamen tegen em in opstand, en riepen den gereformeerden Frederik van de palts tot koning uit. De slag aan den Witten berg bij Praag vernietigde met de politieke ook de godsdienstige vrijheid van Boheme. De helft der slachtoffers van het Prager bloedgerecht, 21 Juni 1621, waren leden der Broederkerk. De geestelijken werden verdreven, de kerken gesloten. Wie in 't land wilde blijven, moest roomsch worden. Heele gemeenten werden uitgedreven. De Jezuïten bereikten hun doel. De vrede van Munster gaf aan Boheme en Moravië geen vrijheid van godsdienst terug. Dit gebeurde eerst in 1781 door het Toleransedict van Keizer Joseph II. Velen meldden zich toen aan als leden der Broederkerk. Maar vergeefs! Ze mochten slechts kiezen tusschen Luthersch en Hervormd. Toen kozen de meesten de laatste belijdenis, de helvetische confessie. Eerst nu, toen de Broedergemeente weer den evangelisatiearbeid in Boheme sedert 1867 begonnen heeft, is de hernieuwde Broederkerk door de Regeering in Oostenrijk erkend.

Door den 30-jarigen oorlog werd, anders dan na 1547. de Broederkerk niet slechts in Boheme, maar ook in Moravië zoo goed als vernietigd. Alleen in 't geheim bleven er kringen bestaan, waarin de oude boeken gelezen werden, de traditie voortleefde. Uiterlijk behoorde men tot de Roomsche kerk. De uitgewekenen sloten zich meestal bij de andere protestantsche kerken aan, nadat door de vrede van Munster hun hoop op

Sluiten