Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Aeltesten-Conferenz" en het „Aufsehercollegium" jn één bestuur, den „Aeltestenrat" vereenigd. Daarmee konden zich toen de gemeenten Neuwied en Zeist niet vereenigen. Neuwied heeft later een overeenkomst met de geheele provincie gesloten, met Zeist is die zaak nog onbeslist gebleven. Een voorstel aan de laatste synode, 1908, gedaan om Zeist te dwingen, zich aan de besluiten van 1894 te onderwerpen, werd door de synode met algemeene stemmen verworpen en met warme woorden werd erkend, dat de Zeister gemeente ook nu in ruime mate en op broederlijke wijze aan hare geldelijke en andere verplichtingen tegenover het

geheel voldoet.

Een kort woord slechts kunnen, moeten wij echter ook aan de Engelsche en aan de twee Amerikaansche Provinciën der Broederkerk wijden.

In Engeland, Schotland en Ierland telt de Broedergemeente 34, meestal zeer kleine gemeenten, met 6457 leden. Slechts 4 zijn zooals de Duitsche gemeenten en Zeist „Ortsgemeinen" (cf. pag. 37): Fulneck in Yorkshire, ledental 465, Ockbrook, Fairfield met het theologisch seminarie en Gracehill in Ierland. Van gemeenten in steden noemen wij die in Bedford, Bristol, Belfast en die te Londen, waar ook de directie der Britsche Provincie, bestaande uit 3 leden, gevestigd is. De Engelsche gemeenten zijn ontstaan meestal sedert 175®» mede uit de beweging van het Methodisme, die zelf in de Wesley's door Gods leiding zoo veel voor de Broeders ontvangen hadden. Aan vrienden der Broedergemeente in Engeland heeft ze veel te danken, wat steun voor haar Zendingswerk betreft.

In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika telt de Broedergemeente, incl. 5 gemeenten in Canada, 102

gemeenten, 78 in de Noordelijke Provincie, wier centrum

Pensylvanië is, en 24 'n de Zuidelijke, vooral in NoordCarolina. Het theologisch seminarie (college) is in de moedergemeente Bethlehem, ledental 1962, gevestigd,

Sluiten