Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieronder laten wij een voorloopig schema volgen van de Kerken, Richtingen en Secten, welke zullen worden beschreven:

Het Christendom en de Christelijke Kerk

Het Roomsch-Katholicisme. De aflaten.

De zeven Sacramenten.

De Pauselijke Onfeilbaarheid. De wereldlijke macht van den Paus. De bisschoppelijke hierarchie in Nederland. Geestelijke Orden en Congregaties. De Jezuïten.

Vereering van Heiligen en reliquiën. Boekencensuur.

De Congregatio de propaganda fide. De Christelijke Caritas. Het Neo-Katholicisme.

Het Anglo-Katholicisme. Het Oud-Katholicisme.

De Los van Rome-beweging.

De Grieksche Kerk.

De orthodoxe Kerk in Rusland. De Grieksche Kerk buiten Rusland. Het Stundisme.

Het Talmudisme. Het Reform-Jodendom.

Verschillende

De Mormonen. De „Swedenborgianen". Communistische Secten. Het Positivisme. Het Boeddhisme in Europa.

Het Protestantisme.

De Ned. Herv. Kerk inhaartegen-

woordigen toestand. De Nederd. Gereform. Kerken. Waalsche Kerken.

Lutherschen.

Remonstranten.

Doopsgezinden.

Hernhutters.

Baptisten.

Zevendagsbaptisten.

Het Methodisme.

Vrije Evangelische gemeenten.

Vrij-godsdienstige gemeenten.

Het „Irvingisme".

Het „Darbisme".

De Kwakers.

Het Leger des Heils.

De Confessioneele richting.

De Evangelische richting

De Ethische richting.

De Moderne richting.

Uitwendige Zending.

Inwendige Zending.

de Synagoge.

Het Jodendom en

Het Zionisme. Joodsche Ceremoniën

Geestesstroomingen.

Christian Science. Het Spiritisme. De Vrijmetselarij. De Theosophie. etc.

In de Ie (thans complete) Serie, is verschenen:

No. i. Dr. J. A. Beyerman, De Remonstrantsche

Broederschap.

No. 2. W. F. K. Klinkenberg, De Evangelische Richting.

No. 3. G. Veldhuysen Sr., De Zevendedag» Baptisten.

No. 4. M. A. Perk, De Waalsche Gemeenten. No. 5. Dr. S. D. van Veen, „De Index" en de Boekencensuur in de R. K. K.

Zie omzijae.

Sluiten