Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een oud en beproefd Christen, welke mij verhaalde, welk een licht van inzien in des Heeren Woord en het verlossingsplan en zijne diepe ellende, niet alleen hem, maar ook zijne echtgenoote (die zoo wettischgezind zijnde, dat hij haar deze leerrede bijkans niet in handen durfde te geven) onder het lezen en herlezen geschonken was. Van elders schreef men mij onder anderen: „Zend mij spoedig nog eene partij Leerredenen „Ellende en Verlossing" enz.: want dezelve worden mij als banket, als ware het, uit de handen gerukt, en de Heere heeft er eenen verlichtenden en verblijdenden zegen in gelegd ■— geen wonder! want het is eene apostolische verkondiging over de Ellende des menschen en de Verlossing in Christus". Een ander verzocht andermaal om een aantal dezer Leerredenen en schrijft: „De vijftig, door u gezondene, zijn reeds met graagte, als verslonden; en nog dagelijks is er aanvraag naar meerdere".

Wonderlijk: — (in spijt des duivels, die zich blind ziet, met allen die. hem willen in de handen werken) is deze preek zoo hier als elders tot zegen! en men begint het geestelijke rente-leven te kiezen. Trouwens, wie wil ook werken, die goed genoeg bezit, om er van te leven?

Wonderlijk"" voorwaar: — elke week worden zoo vele honderden preeken in het vaderland gedaan, en, men hoort niets van dezelve! doch nu, terwijl er slechts ééne Leerrede van onzen vriend en broeder het licht ziet, is alles in beweging. — Door eene enkele preek wordt de hel in beweging gebracht; en alle papier-Christenen komen in opstand om hunnen Christus van papier te beschermen! — Ook is er reeds sterke aanvraag naar die preek over Ps. 45, zoo binnen als buiten deze stad, en: „wij hopen, ook eerlang op dezelve onthaald te worden". Nog een ander schrijft: „Over de door u vertaalde preek van broeder Kohlbrügge

is hier eene groote vreugde onder de vromen geweest. Tot mijne

grootste verwondering en hartelijke dankzegging aan den Heere! is er niemand onder hen, die de minste aanmerking gemaakt heeft. Allen hebben onder het lezen derzelver geleefd, hoe onderscheiden dezelve ook betrekkelijk der vorming, des wegs en der leiding zijn mogen. Ook velen van de Luthersche Gemeente hebben zich de preek aangeschaft. Idem: leden, uit die levenlooze kerk! — Ik heb dezelve vrijmoedig aan allen gegeven enz. — De voorrede heeft mij grootelijks verheugd: ik vind dezelve waar, schoon, passend en een woord juist ten rechten tijde gesproken. Het staat daar als een getuige tegen de tegenstanders en alle schijn-

Sluiten