Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen, is en blijft vleeschelijk, omdat wij vleeschelijk zijn, en als zoodanig Gode niet kunnen behagen; want dat is het welbehagen geweest, dat in Christus alle volheid zal gewoond hebben. (Col. 1 : 19.) De nu volgende woorden van onzen tekst maken dit nog duidelijker.

III.

Verkocht onder de zonde. In denzelfden zin zegt ook de Apostel Vers 23: „Ik zie echter eene andere wet in mijne leden, die strijd voert tegen de Wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijne leden is". Spreekt Paulus dan hierdoor zichzelven niet wederom tegen, als hij in het volgende Hoofdstuk zegt: „Gij hebt niet ontvangen den geest der dienstbaarheid, om andermaal te vreezen; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, in Welken wij roepen: „Abba, de Vader!"? Neen waarlijk niet, zoo wij het maar recht verstaan, dat wij vleeschelijk en onder de zonde verkocht zijn. Dan laten wij alle heiligings-bestdoeningen varen, en er is geene rust, voordat wij in de gerechtigheid van Christus onze rust gevonden hebben. Daar leeren wij in God Zijne genade prijzen, zooals Hij den goddelooze en nietheilige rechtvaardigt; daar verstaan wij ook eerst goed de zooeven aangehaalde woorden, en wij juichen en loven den Heere vanwege de vrijheid, waarmede Hij ons vrijmaakte, en zijn vervuld met verheuging, dat wij den Geest der aanneming tot kinderen ontvangen hebben.

Opdat wij nu daarheen mogen doorbreken, ontsluit de Apostel zijn hart nog meer, en schudt het geheel voor zijne broederen uit, opdat zij het toch recht verstaan, dat wij bij de Wet geen leven kunnen hebben, neen, maar „dat wij der Wet gedood zijn door het lichaam van Christus, [opdat een Ander, Die uit de dooden opgewekt is, ons zoude hebben, opdat wij Gode vruchten zullen gedragen hebben".] Daarom zegt hij: Ik ben verkocht onder de zonde. Evenals een slaaf, die verkocht is aan zijnen heer, om

Sluiten