Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(102)

en 1620 tot Goes en Tholen gehouden, in de voorsz. synodale acten geciteert, maer alleen de poincten ende articulen, waartoe de voorsz. leste synodale acten expresselijck relatijf zijn . .

In het gedrukte exemplaar van de Notulen der Staten van Zeeland, van 1639, zijn onder de «stucken, gehoorende tot de vorenstaende notulen" de acta van de synode van 1638 opgenomen met bijvoeging in margine van de betrekkelijke Statenresoluties, terwijl daarachter zijn gevoegd //extracten van eenighe articulen, uyt andere synodale acten der kercken van Zeelant getogen, die in de synode, laetst gehouden ter Tholen, maer alleenlijck aengeteeckent worden".

In de 18de eeuw (1755) J) zijn deze acta met de genoemde extracten letterlijk uit de Notulen van de Staten overgedrukt, en met de acta van de synoden van 1591 en 1620 '/ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt van den 13 Februari 1755" uitgegeven onder den titel van Acta Synodalia of gearresteerde Kerkenordeningen van Zeelandt.

Tn zekeren zin mocht het dus overbodig heeten de acta van de synode van 163S nog eens te herdrukken Maar in de eerste plaats is de laatste druk van 1755 vrij zeldzaam geworden , en ' bovendien in het archief van het provinciaal kerkbestuur van Zeeland is nog het origineel van de acta, voorzien van de eigenhandige onderteekeningen van praeses, assessor en scriba, bewaard gebleven; zie het Overzicht van den inhoud van de oude archieven der Hervormde kerlcen in Zeeland (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 1896, Uz. 303 vlg.) I, 3.

Het handschrift, bevattende 14 vel folio en van buiten het opschrift dragende: "Acta Synodalia van Tholen, gehouden in April 1638, 11R", behoort eigenlijk thuis in het archief van

i) Reitsma en Van Veen, A. w„ blz. XI, deze zelfde uitgave noemende, vermelden daar abusievelijk 1735 als jaar van uitgave.

Sluiten