Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(107)

Handelingen des Provincialen Synodi Zeelandiae, ghehouden met authorisatie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeelant binnen der stede Tholen ten bywesen van de Ed. Heeren Gedeputeerde der Ed. Mog. Heeren Staaten voornoemt, d'Heer Johan de Knuyt, ridder, heerein Vossemaer, eerste ende representerende d'Edele in de vergaederinge van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeelant, ende Haere Ed. Gecommitteerde Raaden, mitsgaaders Joncheer Philibert van Thuyl van Serooskërcke, heere van Thienhoven, Gecommitteerde Raat, beyde hiertoe specialijck geauthoriseert, begonnen den 8e" April ende geëyndicht den 21'n derselver m aent 1638.

Naer de aenroepinge van des Heeren naem by den herder der plaetse is by de Ed. Gecommitteerde Raaden voorscreven openinge gedaen van de resolutie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeelant ]) over het houden deser synodale byeencomste ende van den last, haer ten desen aensiene opgeleyt, tot confirmatie van dien thoonende haere commissie.

Daernaer sijn de credentiën van de gedeputeerde der vier classen gelesen, met welcke verschenen sijn:

Uyt de classe van Walcheren

D. Abrahamus Clockius ende D. Joannes van den Buande, respectyve predicanten van der Gaapinge ende "Vlissingen, mitsgaaders d'Heeren Jeronymus Asman ende Geeraert Meertensen, ouderlingen tot Middelburgh ende Yere.

*) Zie hiervóór blz. 99.

Sluiten