Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(108)

Uyt de classe van Schouwen

D. Tobias Damman ende D. Maximiliaen Teellxnck , respectyve predicanten tot Oosterlant ende Ziericzee, mitsgaaders d'Heer Borgemeester Job de Jonge ende Lenaert Stofeelssen , ouderlingen tot Ziericzee ende Haemstede.

Uyt de classe van Suitbeverlant

D. Philippus Lansbergius, predicant tot Cloetingen, ende D. Petrus Larenus, gewesen predicant ter Nissen, alsoo hy den 16™ April geduirende dese synodale vergaaderinge deser weirelt is overleden, mitsgaaders d'Heer rentmeester Adriaen Laureys, ouderlingh van der Goes, ende was oock volgens de credentie ghedeputeert Geeraert Jacobssen, ouderlingh tot Cloetingen, doch en was niet verschenen , door siecte verhindert sijnde, in wiens plaetse met behoorlijcke credentie hier is gecompareert ende geadmitteert op den 13',en deser d'Heer Adriaen Wjskercke, ouderlingh ter Goes

Uyt de classe van Tholen

D. Jacobus Bursius ende D. Nathan Va jus, respectyve predicanten tot Tholen ende Bergen op den Zoom, mitsgaaders d'Heer Jacob de Vriese ende Michiel Clarisse, ouderlingen ter Tholen ende tot Lillo.

De credentiën deser gedeputeerden voorgelesen sijnde, sijn deselve voor weirdigh aengenomen, alleen dat van een lit deser vergaadering is aaengemerct, hoedat in de credentie van de Ed. Heeren Gecommitteerde Raaden dese woorden gevonden werden : //dat Haere Edele waeren gedeputeert omme van wegen de Heeren Staaten in desen synodo te praesideren", twelck scheen voordesen noeyt gebruickelijck geweest te sijn ende vremt te luyden, versoeckende daervan naerder verclaaringe; edoch hebben Haere Edele voor antwoort gegeven, dat dese woorden in alle d'andere credentiën der Heeren Gecommitteerde Eaaden om in kerckelijcke vergaaderingen te verschynen werden gevonden, daerbenevens oock, dat sy dit woort ver-

Sluiten