Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(120)

werden, onder wat praetext het oock soude mogen wesen. ende ten platten (lande), hetsy daar combinatiën van dorpen sijn of niet, en sullen noeyt meer dan twee politijcke persoonen toegelaaten werden.

Soo veel belangt de plaetsen, waer halsheeren ende ambachtsheeren tsaemen sijn, verstaet dese synodus, dat evenwel niet meer dan twee politijcke persoonen in de verkiesinge eenes dienaers sullen toegelaeten werden; ende, ingevalle de voorseyde heeren door haere dispuyten de verkiesinge van den predicant quaemen te tarderen, soo wert verstaen , dat sy binnen den tijt van twee maenden naer de aenspraeck des kerckenraats sich daerover sullen hebben te verdraegen, of, soo niet, wort den kerckenraat de hant geopent, om met advijs des classis het beroep te bevoorderen.

Ende aewyle de Heeren de Staaten provisionelijck yet ge-

een vertooch hadden gedaen den synodo, omhelsende vele sware clachten over de classis van Walcheren wegens de procedueren , tegen haer gehouden, is dit vertooch, van twelcke den classe de copie toegesonden was, by de gedeputeerde wederleyt van punte te punte, ende hebben gejustificeert de handelynghe des classis tegen die van Middelburch, nu eenighe jaren gehouden over tgetal der politike persoonen, comende over de verkiesynghe van predicanten binnen Middelburch. Dit vertoog ende dese apologie geëyndicht sijnde, als geen der gedeputeerde van Middelburch daer tegenwoordich waren, hebben versocht copie van deselve. Maer alsoo de gedeputeerde van Walcheren geenen tijt en hadden gehadt om tgeen sy in een cladde hadden beworpen, in het nette te stellen, inaer beloofden tgene sy mondelynghe hadden vertoont, den synodo schriftelijck over te geven, is dit uutgestelt tot smaendaechs den 19 dito. 's Maendaechs smergens dese sake weder by der hant genomen sijnde, naedat die van Walcheren haere vertooch schriftelijck hadden overgegeven, is goet gevonden, om alle disputen ende oneenicheden wech te nemen en de vergaderynghe niet langhe op te houden, dat men die van Middelburch geen copie van het vertooch van Walcheren geven sal, maer dat men ofte de papieren beyde sal versegelen met het segel des synodi ende niet openen dan door ordre van een andere synodus, ofte wel, soo de eenicheyt ende den vrede tusschen de gedeputeerde van Walcheren ende de kercke van Middelburch can getroffen werden , dat men beyde schriften sal verbranden, opdat dit niet wederom en mochte opgestelt werden. Onder en tusschen sijn gestelt tot gedeputeerde om haer te vereenigen als: beyde de heeren , D. D. Dammanus ende Vays ende de heeren Asman ende Adriaen Laureyssen , ouderlynghen."

Sluiten