Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N.

A (zie hiervóór blz. 104 en 110).

Gravamina, te behandelen op de synode te Tholen op den 8sten April 1G38 en volgende dagen.

I. VAN DE KERCKELIJCKE TSAMBNCOMSTEN.

1 (5ae gravamen van de classis van Walcheren). Of het niet oorbaer en ware, dat men in dese synode versochte een jaerlijckschen synodum, ende dat daertoe gestelt werde eenen sekeren tijt.

N.B. Zie de Acta Cap. IX, art. VIII.

2 (10de gravamen van de classis van Zuidbeveland). Is te versoucken, dat voortaen alle jare ofte ten lanxsten

alle twee jaren een synodus Zelandiae werde gehouden, ende dat daertoe int eynde van dese synode ende den dach ende de plaetse verordineert werde volgende den 42 artikel der gearresteerde kerckenordenynge i), ofte, soo sulckx niet en wilde vallen, dat men dan eenen vasten voet rame aengaende de wyse, op dewelcke men de synode in toecommende versoucken sal, opdat int toecommende geen swaricheyt int versoucken ende consenteeren en comme te vallen, als voordesen nu eenighe jaren herrewaerts is geschiet.

N.B. Zie de Acta Cap. IX, art. VIII.

3 (15de gravamen van de classis van Zuidbeveland). Ingevalle alle jare, ten uuterste alle twee jaren, geen synodus

Zelandiae met consent der hooger overheden in toecommende

') Zie Rkitsma en Van Vees, A. w. V, blz. 23.

Sluiten