Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het uitwendige betreft, mankeeft er dus niets aan, en is de eenheid met en gelijkenis aan de ware leden van Christus volkomen. Van allen te zamen, de wedergeborenen en de anderen, kan ook gezegd worden, dat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld zijn ontvloden, een staat waarin ook die anderen, n.1. de onwedergeborenen, dikwijls volharden tot hun einde toe, 2 Petr. 2 : 20. Daarom worden ook zij „maagden" geheeten, Mattli. 25.

Zoo is er voor het uitwendige een allervolkomenste gelijkheid van den onwedergeborene onder de bedeeling des Verbonds, mèt den innerlijk vernieuwde. Wat is er waaraan de geestelijk vernieuwde deel heeft, waar de onwedergeborene en geestelijk doode in volstrekten zin buiten staat? Wat is er dat ook hem niet toegeschreven wordt, tot zekere hoogte. Ja, tot de verkiezing Gods toe wordt hun niet gansch onthouden, Openb. 22 : 19. Uitwendig laat de Heere géén verschil toe. Maar in het gebed is toch verschil ! Ik zeg: zooveel dit voor God openbaar is : zeer zeker ; maar voor zooveel het naar buiten openbaar is,.... zeggen niet ook zij: Heere, Heere? En lees eens, waarop zij zich, als zij ten slotte zullen zien verworpen te zijn, zullen beroemen tot hun verdediging, Matth. 7 : 22. En in Luc. 13 : 26 lezen wij zelfs klaar, dat zij zullen wijzen, op de door ons besproken uitwendige gemeenschap, die zij op aarde met den Heere hadden. „Wij hebben", zoo zullen zij spreken, „in Uwe tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt op onze straten geleerd . Eu zie eens hoever wat het stipt natuurlijke of niet-geestelijke betreft, die gemeenschap en eenerleiheid met de oprechten, al niet gaat, in Hebr. 6.

En lees eens, hoe in Joh. 15 de mond dor Waarheid zelve ons hun staat teekent. Het is geheel in overeenstemming met hetgeen wij er tot nu van vonden, of liever het zet er om zoo te zeggen de kroon op. Het voltooit de schilderij. De innerlijk niet-geheiligden onder de bediening des Verbonds, zijn óók „ranken", ranken aan den waren

Sluiten