Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Mozes de Wet schreef. Men behoeft hunne inleiding op het boek Deuteromonium slechts te lezen om daarvan het klare bewijs voor zich te hebben.

Kuyper meent te mogen aannemen dat de stoffe voor den Pentateuch van Mozes afkomstig is en langs den weg der mondelinge traditie heeft voortbestaan tot zij ten slotte werd opgeteekend, van lieverlede verzameld en eerst in late periode in den tegenwoordigen vorm werd gegoten. Deze onderstelling kan voor de uitspraak der Schrift niet bestaan. Joh. I46 zegt Filippus „Wij hebben hem gevonden, van welken Mozes in de wet geschreven heeft." K. wil deze plaats uitleggen alsof Mozes wel een gedeelte van de Wet, maar niet de geheele Wet schreef. Dit is echter niet geoorloofd want Joh. 54,5,47 heet het „Want indien gij Mozes geloofdet, zoo zoudt gij mij gelooven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zoo gij zijne schriften niet gelooft, hoe zult gij mijne woorden gelooven." De schriften van Mozes worden hier geplaatst tegenover de woorden van Jezus. Daarbij kan niet worden gedacht aan een stukje, dat geheel is opgegaan in de schriften van anderen, die daarom heen hebben verzameld en geredigeerd, maar is natuurlijk alleen te denken aan de Thora in haar geheel. Daarom spreekt Paulus ook van Mozes als van den schrijver der Wet. wanneer hij zegt (Rom. 105) „Want Mozes schrijft over de rechtvaardigheid, die uit de Wet is," en zegt Mrc. 1219 „Mozes heeft voor ons geschreven: indien iemands broeder sterft enz". De uitdrukking „Mozes en de Profeten" (Luc. 1629-31) beduidt dan ook niet anders dan de Wet, die door Mozes is geschreven en de profetiën, die door de Profeten werden geschreven. Wanneer Joh. I17 719 zeggen „de Wet is door Mozes gegeven" wijst dit in dezelfde richting, evenals Mrc. 1226, Hand. 2622 2823, Matth. 84 197 enz.

De geheele redeneering over den gouddraad en den zilverdraad, den goddelijken en den menschelijken factor, die in de Schrift dooreen geweven zijn en nu moeten worden gescheiden, brengt op de paden der ketterij. Het inspi.ratiebegrip van de Schrift

Sluiten