Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons niet bij geval overkomen kan, maar door de beschikking onzes goedertierenen hemelschen Vaders, die voor ons waakt inef een vaderlijke zorg." Deze woorden laten geen plaats voor het determinisme. Daar valt niet te waken. met vadei'lijke zorg, wanneer God gebonden is aan bet Besluit, waarbij alles reeds is geregeld. De Catechismus laat zich niet onduidelijk over de voorzienigheid Gods uit en zegt eveneens, dat alle dingen ons niet bij geval, maar vnn Gods vaderlijke hand toekomen, dat God de wereld onderhoudt en regeert. Wil regeeren soms zeggen, dat alles in het Besluit gedetermineerd is?

Hoezeer de denkbeelden van dr. Kuyper tegen de oudgereformeerde opvattingen indruischen, ziet men voorts bij zijne beschouwing over de Kerk. De ware algemeens Christelijke Kerk, is een heilige vergadering der ware Christ-geloovigen, zegt art. 27 der Belijdenis. Buiten deze ware onzichtbare Kerk is geen heil, een iegelijk is schuldig zich bij de ware Kerk te voegen. „Wij gelooven, aangezien deze heilige vergadering is eene verzameling der genen die zalig worden, en dat buiten haar geene zaligheid is, dat niemand van wat staat of qualiteit hij zij, zich behoort op zichzelven te houden, om op zijn eigen persoon te staan." De ware onzichtbare Kerk belichaamt zich namelijk in zichtbare Kerken. Goed achtgevend op de hoedanigheden dezer Kerken, opdat men niet een valsche Kerk voor belichaming der ware Kerk houde, is ieder verplicht zich bij de ware zichtbare Kerk te voegen. Van deze kerk gaat de prediking des Woords uit en deze kan tot wedergeboorte leiden. De Belijdenis kent geene wedergeboorte dan door het gehoor des Woords en werking des H. Geestes. Buiten zulk een kerk is geen heil, zij bewerkt de redding des menschen door het ware Evangelie te doen hooren, zij is dus een heilsinstituut. Het is derhalve geenszins bevreemdend dat „de

Sluiten