Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekken, — want dat is dan niet waar. Dan moeten wij onsze'ven vrijmaken, zooals wij feitelijk gedaan hebben. Zoo heeft men Jezus' werk ook verklaard, zoo wordt Hij gepredikt van vele kansels: ziet gij, die Joden kenden God niet, maar wij kennen Hem, want Jezus heeft ons Hem geopenbaard, en daarom vatten wij het ook wat lichter op en hebben wat meer vrijheid gekregen! De roomschen gaan zelfs zoo ver in die richting, dat zij leeren, dat de mensch meer kan doen dan God vraagt.

Dus de mensch moet iets doen, dat God behaagt; anders wordt Hij boos op ons, anders weten wij geen raad, want dan beven wij, omdat wij zóó moesten wezen.

O, lieve Vrienden, laten wij toch van den Heere Jezus leeren, wat Gods wet is, en waartoe God die gegeven heeft. Niet, om het ons lastig te maken hier beneden; dat denken velen uwer, die wel eens gehoord hebben van den godsdienst, maar er geen lust in hebben.

Zooeven kwam in de consistoriekamer eene vrouw bij me, om te zeggen, dat ze vandaag haar zilveren huwelijksfeest vierde, maar alléén naar de kerk opging, omdat haar man geen lust had mee te komen. Wij kennen de omstandigheden niet; maar èn die vrouw èn ook anderen, met wie iets soortgelijks het geval is, hebben deze belofte in Gods Woord, dat de man tot God gebracht kan worden door den eerlijken en zachten levenswandel der vrouw; en dat gaat dikwijls op een manier, die wij niet hadden verwacht en begrepen.

Daar stierf een vrome vader, en zijn gebed, dat God hem een ruimen ingang mocht geven in Zijn koninkrijk werd niet verhoord. In benauwdheid en duisternis is hij heengegaan. Maar zijn grootste droefheid was, dat zijn ongeloovige zoon nu zou zeggen: zie, er is toch niets van aan; mijn vader is gestorven als een gewoon mensch. Maar toen die zoon achter 't lijk liep, toen snikte hij, en toen iemand vroeg: waarom doet gij dat? zeide hij: o, ik heb gedacht, als vader, die een vroom man was, zóó gestorven is,

Sluiten