Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de hand van den drijver en tot den mensch zegt, dat hij geen werktuig is en geen slaaf, die alleen werkt om zichzelven en de zijnen in 't leven te houden.

De zijnen! Hij zou ze in vele gevallen ter nauwernood kennen, indien de sabbat hem niet terug gaf aan zijn gezin.

„Om den mensch," dat is niet alleen voor „het lichaam," want de mensch heeft ook eene ziel en hij leeft niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin. Dat wordt ook wel eens vergeten door menschen, die als zij twee of drie maal j— gebeurt dat eigenlijk tegenwoordig nog wel? — in de kerk zijn geweest, de moeder met de kinderen thuis laten zitten en 's avonds nog naar een gezelschap gaan.

Waarvoor zou de sabbat alzoo gebruikt moeten worden? Niet alleen om thuis te zitten, — want gij hebt ook noodig in het kerkgebouw met de gemeente saam te komen. Als iemand zou zeggen: maar als ik nu eens den geheelen dag thuis bleef en bad, — dan zou ons antwoord kunnen zijn: dat doet gij niet, maar gesteld ook van wel, dan nog zondigt ge, gaat ge tegen Gods bedoeling in, want Hij heeft u dien dag gegeven, niet om vroom te doen, en zulke werken te verrichten, die ge in uw rekening-courant met God in den hemel zoudt kunnen boeken — maar om te voorzien in uw behoeften, en tot die behoeften behoort ook, dat gij uit uw binnenkamer en uit uzelf gehaald wordt, en in het midden der gemeente opgaat, daar zingt, en meeleest, en hoort „wat de Geest tot de gemeente zegt!"

Men zou zoo zeggen, de nacht is gemaakt om te slapen, en als wij iederen nacht maar goed slapen, dan zouden we den Zondag niet zoo noodig hebben! Maar de doktoren hebben proefondervindelijk bewezen, dat slapen alleen niet voldoende is, vooral niet in dezen onrustigen tijd, met zijn aanspraken op ons zenuwgestel. En God weet hoevelen onze krankzinnigengestichten en ziekenhuizen bevolken, die dachten: dat komt er nu zoo nauw nietopaan, of we Gods wetten gehoorzamen; die vergeten hebben,

Sluiten