Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is noodig een goede, weldoordachte organisatie van ons schoolleven. De ouders moeten komen tot heldere begrippen van hunne ernstige roeping om zich te wijden aan de opvoeding van hun kroost. De schoolvereenigingen, de vereenigingen der ouders, moeten ingericht zoodanig, dat ze werkzaam optreden ten opzichte van huis- en schoolopvoeding. De Besturen, als vertegenwoordigende de groep ouders, die zich vereenigden, moeten hun taak ernstig opvatten en meer berekend worden voor hun niet zoo gemakkelijke roeping. De onderwijzers behooren vooral met diepen ernst te beseffen, hoe ontzaglijk veel hun wordt toevertrouwd en welk een ernstige roeping ze hebben te vervullen. Hoe dit kan geschieden?

Allereerst de ouders. Ze moeten zich al meer bewust worden, dat de taak van opvoeding en onderwijs de hunne is, ook te hunner verantwoording blijft, voorzoover ze die aan anderen overdragen. Dat ze die anderen, hier de onderwijzers, steeds moeten blijven beschouwen niet als plaatsvervangers, maar als helpers, niet als compagnons, die gedeeltelijk de lasten en lusten dragen, maar als hunne medearbeiders, die met wel omschreven roeping uitvoeren het deel van hun werk, dat door henzelf niet kan worden verricht. Maar al te veel worden de kinderen naar school gezonden, en bekommeren vele ouders zfch weinig over wat ze daar doen. Als de kinderen thuis maar vrij gehoorzaam zijn en zich behoorlijk gedragen, leven ze voor hun zaak, hun brood, hun huis en hof en — voor het onderwijs der kinderen zorgt de meester wel. Zulke ouders vergeten, al is onderwijs en tucht op hun school uitstekend, dat onderwijs alleen nog geen opvoeding is, dat alle invloeden op lichaam en geest van hun kinderen in harmonie moeten gebracht worden tot de alzijdige vorming, en dat het hun taak is, die invloeden van school en huis, van kerk en maatschappij, van straat en kameraad te kennen, en zooveel mogelijk te leiden en te schikken. Ze hebben daartoe noodig hun kennis te vermeerderen van wat des kinds is, te verstaan „den eisch zijns wegs", zich op de hoogte te stellen van de hulpmiddelen, die onze tijd al meer biedt, om de kinderen op aangename, nuttige wijze bezig te houden, te leeren ze ontspanning te geven, voornamelijk ze te gewennen om zich thuis te gevoelen onder het ouderlijk dak, en er geen behoefte

Sluiten