Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veeltijds ongezellig lokaal om te hooren, dat de rekening sluit met een batig saldo van zooveel gulden en zooveel en een halven cent, en te zien, dat de aftredende leden des bestuurs bij acclamatie of met schier alle stemmen herkozen worden?

Neen die vergaderingen moeten zijn samenkomsten van ouders, vaders en moeders, die daar heengetrokken worden door de belangrijke besprekingen, die er zullen plaats hebben. Dat convocatie-biljet moet zijn een programma. Ze moeten gevoelen, dat is voor ons, ouders, een ure van gemeenschappelijk gebed, daar ervaren we, dat we ook in onze kinderen „aan den Heere Christus en al zijne schatten en gaven gemeenschap hebben, en dat we elk ons moeten schuldig weten, onze gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten, dus ook onzer kinderen, gewillig en met vreugde behooren aan te leggen." Daar zal de voorzitter onze tolk zijn om gezamelijk te bidden en te danken voor onze kinderen, voor onze school.

Van den secretaris hooren we een prettig gesteld verslag van wat er zooal gedaan is door het bestuur en de onderwijzers, hoe 't staat met het leven onzer school, onzer kinderen, om blij te zijn met de blijden, bedroefd met de bedroefden, die er een van de schoolbanken grafwaarts droegen. — Dan moet op 't program staan een lezing. Neen, schrikt niet, ik bedoel niet, dat daar iemand zal opstaan om een uur of langer de schare te vervelen met een betoog, dat rekt door citaten, of door algemeenheden naar het einde doet verlangen, maar een greep uit het kinderleven, de schoolwereld, de zorgen, de bezwaren der ouders. En de behandeling? Noodzakelijk kort, bondig. De spreker leest, improviseert niet langer dan 20 minuten. Inleiding en omleiding, afleiding en uitleiding heeft hij niet noodig. Hij behandelt zijn onderwerp kort en goed, levendig, in aangenamen vorm, altijd in verband met de school, het gezin, zijn omgeving. En als dan anderen 20 minuten gelegenheid gegeven wordt om vragen te doen, opmerkingen te maken, aan te vullen, of zoo noodig iets te bestrijden, dan vliegt de avond om en men gaat heen met het vaste voornemen, zulke vergaderingen getrouw te bezoeken.

Op een opzettelijken schoolavond voor de ouders, soms voor de moeders alleen, en dan vooral met gezellige schikking der stoelen om tafeltjes (de koffie niet te vergeten), kunnen twee of

Sluiten