Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelie, hoe zouden zij, die nu geen acht geven op die groote zaligheid, bij het hooren van dat woord, voor God in het stof bukken, en als aan Jezus voeten in aanbidding nederzinken. Om de vergeving der zonden en een erfdeel onder de geheiligden te verkrijgen wordt niet geëischt het volbrengen van geheel de Wet van God, maar enkel en alleen de overgave van zichzelven aan Jezus, het vertrouwen stellen op Hem, het aannemen van Zijne volbrachte offerande, het ontvangen van Zijne beloofden Heiligen Geest.

Dat is het groote heilgeheim, dat de natuurlijke mensch niet verstaat, maar dat de Heere, door Zijnen Geest, Zijnen kinderen doet verstaan. En zoodra het u door Gois ontferming mag gebeuren, dat heilgeheim te vatten, dan laat ge af van het ijdel pogen om uwe gerechtigheid voor God te zoeken in de werken der Wet. Waart ge te voren bezwaard en bevreesl, deelend in dat Goddelijk licht des Geestes, grijpt ge moed en krijgt ge hoop, want door de kracht en de genade des geloofs komt ge alle bezwaren te boven. Leeft dat geloof in u, waardoor ge Christus hebt aangenomen, dan zijt ge sterk en krachtig in den Heere. Als Satan u dan wijst gelijk een Jozua op uw vuile kleederen, op al uw

Sluiten