Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling, om de eenheid der Kerk te onderhouden. Reeds den 8sten April 1835 waren de ouderlingen en afgevaardigden van zestien gemeenten uit Groningen, Friesland en Drenthe, in de stad Groningen, ten huize van L. Moerke, saamgekomen, en werden door deze „eerste algemeene vergadering der onderscheidene Christelijke Gereformeerde Gemeenten" uit genoemde plaatsen eenige zaken van gemeenschappelijk belang behandeld. Een jaar later bestond de Provinciale Kerkvergadering van Groningen uit vijf-en-twintig gemeenten, die toen in vier klassen verdeeld werd. In Friesland kwamen den jsten januari 1836 de afgevaardigden der dertien gemeenten te Leeuwarden ten huize van J. Meijering bijeen. Zij hielden hier de eerste Provinciale Kerkvergadering van Friesland, en beriepen met eenparige stemmen van Velzen tot herder en leeraar voor de Provincie; welk beroep aanstonds werd aangenomen. Ook in de overige Provinciën vereenigden zich de gemeenten tot Provinciale Kerkvergaderingen, en toonden alom, dat zij het Kerkbestuur, gelijk het vroeger in ons land bestond, weder zochten op te richten.

Tegenover de Haagsche Synode kon weldra in Nederland eene andere Synode worden aangewezen, die, ofschoon in uitwendig aanzien klein en gering, zich in oprechtheid op Gods woord en de Belijdenis der Kerk kon beroepen. Den 2den Maart en eenige volgende dagen van het jaar 1836 waren in de hoofdstad van Nederland vijf leeraren en elf ouderlingen vergaderd. Allen waren afgevaardigd van de onderscheidene Provinciale Vergaderingen der uitgeleide gemeenten. Knielende werd de Heere aangeroepen; waarna de aanwezigen zich als bij eede verbonden bij de Formulieren van eenigheid te zullen blijven. Eene akte van verbintenis werd onderteekend, waarin allen getuigden „in goede conscientie en oprechtelijk te verklaren, dat zij van harte gevoelden en geloofden, dat al de artikelen en stukken der leer, begrepen in de Belijdenis des geloofs, den Catechismus en de leerregels der Synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619, in alles met Gods woord overeenkomen-"

Sluiten