Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was Ds. Scholte beroepen, die de Afscheiding te Amsterdam geleid had, en aldaar vele vrienden en vereerders had. Doch deze had bedankt, omdat hij zich aan Utrecht zoo gebonden gevoelde. Toen werd van Velzen beroepen, eerst predikant te Drogeham, later van al de Afgescheidene gemeenten in Friesland. Deze volgde de beroeping van Amsterdam op en bleef verbonden aan de gemeenten in Friesland.

Hoeveel is uit deze dingen niet voortgekomen. Iets deelen wij hiervan mede, niet alleen om onze kennis van de geschiedenis te vermeerderen, maar ook tot onze geestelijke kennis. Wij schrijven over uit de Notulen.

Einde December 1839 kwam een brief in van Ds. Scholte en van den Kerkeraad te Utrecht. In dezen brief werd Ds. van Velzen beschuldigd van dubbelzinnigheid, twistgierigheid en heerschzucht, meldde men, dat er een gerucht ging, dat Ds. van Velzen geen levenden Christus, geen levendigmakenden Geest en geen levendig geloof verkondigde. In den kerkeraad waren er, die aan den persoon en de prediking van Ds. Scholte gebonden waren, vooral de ouderlingen Wormser en Budde en de diakenen Höveker en Lijssen.

Dezen erkennen, in een vlugschrift, later door hen uitgegeven, dat zij ten opzichte van Ds. Scholte menigmaal gewenscht hebben, dat zijne gaven en persoonlijke hoedanigheden door de betrachting van meerdere zachtmoedigheid, bedaardheid en voorzigtigheid tot wezenlijken zegen en opbouwing van het volk des Heeren mogten verstrekken. Zoozeer als iemand betreuren zij in Z. Eerw. gebrek aan bezadigdheid en langmoedigheid omtrent zwakken en verkeerden.

„Ons oordeel omtrent de handelingen van den Utrechtschen Kerkeraad is alzoo dit, dat deszelfs beschuldigingen, wel verre van laster te zijn, niets dan waarheid bevatten. Maar tevens, dat die beschuldigingen geschied zijn op eene overspannen en voor de rust der gemeente nadeelige wijze."

Van Ds. van Velzen zeggen zij: „Zijn bestaan is over het geheel zeer sophistisch, en wat men er ook van zeggen moge, een hart, dat voortdurend sophistisch is, kan niet wel gezegd

Sluiten