Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D.

De Lijst der Predikanten van 1835—1897.

De eerste predikant was Ds. S. van Velzen, bevestigd 16 Juni 1839 door Ds. H. de Cock. Hij heeft de gemeente gediend tot den 28s»en November 1854, toen hij haar verliet om docent te worden aan de Theologische School te Kampen.

Den 2den Maart 1856 bevestigde Ds. S. van Velzen Ds. A. G. de Waal, die den 25sten April 1858 wegging.

Ds. A. Brummelkamp bevestigde den 3den October 1858 Ds. A. S. Entingh. En in Augustus 1861 bevestigde deze Ds. J. J. de Visser.

Toen waren er dus voor het eerst twee predikanten. Tijdelijk is er nog een derde geweest nl. Ds. J. Jüch, eerst predikant bij de zoogenaamde Kruisgemeente te Amsterdam. Het verband met die gemeente heeft hij verbroken en hij is met een ouderling en een gedeelte zijner gemeente overgegaan tot de Christelijke Gereformeerde gemeente. De tijd van zijn verblijf was slechts kort, nl. van November 1861 tot Augustus 1862, zooals blijkt uit de volgende artikelen uit de notulen:

6 November 1861 : Art. 14. Zondag a.s. zal aan onze gemeente worden bekend gemaakt, dat Ds. Jüch met de toestemming der Prov. vergadering tijdelijk als leeraar des Woords bij onze gemeente is aangenomen onder voorwaarde in art. 4 v. d. vergad. van 9 Oct. jl. vermeld. En :

6 Aug. 1862. Art. 10. Zondag 1.1. heeft Ds. Jüch zijn laatste preek onder ons gedaan over Openb. 2 : 10ft en is alzoo heden naar Landsmeer vertrokken, waar Z. Eerw. eene roeping ontvangen en aangenomen heeft.

De beide leeraren Entingh en de Visser hebben op denzelfden Zondag, 26 Maart 1865, hun afscheid gepredikt. In den laatsten tijd van hun verblijf in Amsterdam was er groote verdeeldheid in de gemeente. De gemeente scheen uit twee partijen te bestaan, welke zich noemden naar de predikanten; en zooals het in het midden van het volk was,

Sluiten