Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladzijde

en het Christelijk lager onderwijs 1840. — Aanvrage om het recht tot oprichten eener Diaconieschool. — Vergunning. — Schoolbouw. — Schoolmeester. — Opening. — Schooltucht. — Avondschool. — Overzicht over 1841 in het Notulenboek door van Velzen. — School Bloemgracht. — Marnixstraat. — Doklaan. — 's Gravesandeplein. — D. Reeks van predikanten van 1835—1897, — van Velzen. — van der Sluijs. — Wielenga. — Gispen. Na de vereeniging 1892—1910. — Zendingsarbeid in Djocja.

Slotwoord. 80

De Afscheiding geen leerstuk, maar geschiedenis. — Roemt niet in de Afscheiding, vreemd aan haar beginsel. — Persoonlijke bekeering is noodig. — Houdt het beginsel vast. — Tegenover het Genootschap. — Zoekt de geloovigen buiten u. — Gebed aan het einde van de Cocks werkje tegen Brouwer en Reddingius.

Naschrif t van Ds. L. Neijens. 84

Van Sneek naar Amsterdam. — Chr. Ger. Gemeente Weteringstraat. — In één Kerkverbond.— Uittreding. — 14 October 1885, herdenking na vijftig jaren. — Kerkelijke beweging in 1886. — Vereeniging in 1892. — Ineensmelting in 1897. — 16 September vergadering van de beide kerkeraden. — Afscheuring van sommigen. — Reden tot gejuich en tot gebed.

Sluiten