Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultuur van Griekenland en Rome, die door het irreligieuse scepticisme der Pilatus-naturenx) onderging, een gansch nieuwe Christelijke cultuur te doen ontstaan, — indien dit Christendom thans op eenmaal afgedaan had en, na zoo menig beslissend woord gesproken te hebben (ik denk b.v. aan de positie der vrouw, aan het huisgezin en aan de slavernij), thans geen woord meer mee te spreken had in het machtigste probleem, dat onzen tijd beweegt, de sociale kwestie.

Nu heeft God ons in de H. Schrift Zijn Woord gegeven als een algenoegzaam Woord voor alle tijden, voor alle volken voor alle omstandigheden. Hij wist, wat wij noodig zouden hebben, en heeft ons daarom gegeven juist datgene, dat wij voor alle tijden behoeven. Doch Hij heeft dit Woord aan ons gegeven als aan redelijke schepselen en daarom hebben wij het ook niet op te slaan als een soort receptenboek, waarin alles reeds wel geformuleerd gereed ligt, maar het is de taak van de Gemeente des Heeren in den loop der eeuwen om in dat Woord op allerlei wijze, ook door beoefening van Christelijke wetenschap en Christelijke cultuur, de groote beginselen waarop het aankomt voor het leven van volken en personen en voor de onderlinge verhoudingen, steeds dieper en steeds veelzijdiger na te speuren en op te delven ook in verband met de bepaalde omstandigheden, waaronder een bepaalde tijd ons plaatst. En zoo heeft dus het Christendom, dat al zijne wijsheid put uit dat Woord Gods, waarvan Jezus Christus het levende middelpunt is, ongetwijfeld zijn woord te spreken ook voor onzen tijd, met name in de sociale kwestie.

Welk dat woord is, is intusschen niet op eens zoo klaar en duidelijk en wel geformuleerd te zeggen (althans wat de onderdeden en uitwerking betreft), juist omdat het Christendom niet

Joh. 18 : 38.

Sluiten