Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den man, dien zij verwachtte „den Heere" verkregen heeft. En wederom aan Sara's lachen, als zij haren Izak ontvangen zou, en aan Lea's God-loven, toen zij Juda ontving. O, de gansche gemeente van den ouden dag zag reikhalsend uit naar de vervulling van de Paradijsbelofte, naar de komst en geboorte van

den beloofden Verlosser!

Maar hoezeer is, sedert Eva de belofte van den Christus ontving, de duivel, de menschenmoorder van den beginne, in woede ontstoken, in vijandschap ontvlamd tegen de in Gods belofte gezegende vrouw en haar zaad, — tegen Christus en allen die in Christus zijn. Ziet, dat deelt de apostel Johannes hier mede volgens hetgeen hij kreeg te zien. Het andere teeken (vs. 3), dat hij zag, — zag in den hemel, d.i. in de gemeente Gods op aarde — was „een groote, roode draak". Draak wordt e duivel genoemd wegens zijne venijnige, schadelijke werking. Ook heet hij (Openb. v. Joh. 20: 2): „Satanas, de oude slang , omdat hij van den beginne de menschen verleid heeft. De apostel Paulus schrijft van de slang, die Eva door hare arglistigheid bedrogen heeft (2 Cor. 11 : 3). En bij den profeet Jesaia wordt de duivel behalve „draak", de „kromme slomme slang" genoemd, omdat hij door allerlei listen en lagen van God en Zijne waarheid zoekt af te houden en af te brengen. Liegen en bedriegen zijn de eigene werken des duivels. En „groot en rood' heet hij wegens zijne wreedheid en bloedgierigheid, als zijnde bevlekt met het bloed der heiligen van Abel af. En met de „zeven hoofden en tien hoornen" wordt aangeduid zijne groote arglistigheid, zijn betooverende invloed en zijne geweldige kracht. En met „de koninklijke hoeden" of diadeem (13 :1) zijne heerschappij

als overste der wereld.

„En", lezen wij vs. 4: „zijn staart", d.i. zijn aanhang, venijnig en bedriegelijk als hij zelf is, zijne dienaren, de valsche profeten of leeraars, „trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde"-, d.w.z. door zijn leugengeest, alzoo door valsche leeringen verleidde hij de zoo-

Sluiten