Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Pro en Contra"

Betreflende Vraagstukken van Algemeen Belang Per nummer f 0.40 Iedere brochure uit deze reeks bevat, in één omslag, het pleidooi van een vóór- en van een tégenstander.

jjpsUf Om aan den wensch van velen te voldoen, staan wij toe dat men uit onderstaande nrs. een vrije keuze van IO stuks doet, welke dan door ons te zamen voor slechts f 3.— geleverd worden. Bij bestelling is 't voldoende alleen de nummers op te geven.

1 N e o - M a 11 h u si a n i s m e (Pro: Dr. J. M. van 't Hoft'; Contra: Dr. H.

Pinkhof).

2 Besmettelijkheid van Tuberculose \Pio: Dr. M. W. Pijn¬

appel; Contra: Prof. Dr. A. P. Fokkerï.

3 Vegetarisme (Pro: Arts B. Sybrandy; Contra: Dr. J. Schrijver).

4 Het Ministerie-Kuyper (Pro: Prof. Mr. Anne Anema; Contra

Mr. J. Limburg).

5 Vereenvoudigde Spelling (Pro: Dr. J. B. Schepers; Contra:

Dr. T. D. Detmers).

6 HetVrijeHuwelijk (Pro: W. Hamburger; Contra: Mr. H. V erkouteren)

7 Vivisectie (Pro: Dr. H. Struycken; Contra: Felix Ortt).

8 Geheelonthouding (Pro: Ds. A. W. van Wijk; Contra: Arts G.

Oosterbaan).

9 Het Onderzoek naar 't Vaderschap (Pro : Prof. Mr. W. L. P. A. Molengraaff; Contra: Jhr. Mr. W. F. Rochussen).

10 Aansluiting bij de Berner Conventie (Pro: H. Robbers;

Contra: J. H. Kok).

11 Theosophie (Pro: W. G. Reedeker; Contra: Dr H. M. van Nes).

12 Homoeopathie (Pro: Dr. A. (X A. Hofiman; Contra: Dr. H. Pinkhof).

13 Spiritisme (Pro: J. S. Göbel; Contra: Dr. A. J. C. Snijders).

14 Reglementeering van d e P r o s ti t u ti e (Pro: Dr. W. H. Mans-

holt; Contra: Arts E. A. Keuchenius).

15 Het Recht van Werkstaking (Pro: Jos. Loopuit; Contra: Jhr.

Mr. H. Smissaert).

16 Vrouwenkiesrecht (Pro: W. Wynaendts Francken-Dyserinck;

Contra: Mr. Arnold Levy).

17 Staatspensioneering (Pro: G. L. Janssen; Contra: Mr. Dr. H. S.

Veldman).

18 De Modern- Godsdienstige richting (Pro Prof. Dr. H. Oort;

Contra: Dr. Ph. J. Hoedemaker).

19 V r ij h a n d e 1 (Pro: Dr. D. Bos; Contra: J. van Dusseldorp A.Mzn.)

20 Lijkverbranding (Pro: Dr. C. J Wynaendts Francken; Contra:

Ds. H. J. E. Westerman Holstijn).

21 De Genezingen te Lourdes (Pro : Dr. A. C. A. Hoffman; Contra :

Dr. J. Borst).

22 Staatsexploitatie van Spoorwegen (Pro: U. G. Schilthuis;

Contra: Jhr. Mr. H. Smissaert).

23 ,E v o 1 u t i e" (Pro: Dr. P. G. Buekers; Contra: Prof. Dr. H. Bavinck).

24 Militarisme (Pro: Jhr. F. A. G. Beelaerts van Blokland; Contra:

Dr. Louis A. Baehler).

(Zie vervolg omzijde

Sluiten